33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση παιδικών δραστηριοτήτων -εκδηλώσεων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση παιδικών δραστηριοτήτων -εκδηλώσεων της Δ΄ Κοινότητας. Π.Δ. 4.448,25 € για το έτος 2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Δ΄ Κοινότητα προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) για την διοργάνωση παιδικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων της Δ΄ Κοινότητας. Π.Δ. 4.448,25 €  για την προμήθεια ακουστικών που θα δοθούν ως αναμνηστικά δώρα για την βράβευση μαθητών ,καθώς και η απευθείας ανάθεση για την διήμερη μουσικοθεατρική παράσταση (θέατρο Σκιών -Καραγκιόζης) της διοργάνωσης παιδικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου & 4 Οκτωβρίου του έτους 2023.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για τη διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων :

Α) Βράβευση αριστούχων μαθητών 2.948,25 € (αναμνηστικά δώρα ) που θα πραγματοποιηθεί το μήνα Σεπτέμβριο στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας στις 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Β) Μουσικοθεατρικές παιδικές παραστάσεις 1.500,00  που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 29-09-2023 στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού και στις 04/10/2023 στο Πάρκο Νίκου Παπάζογλου . Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2023.

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Τεχνική Περιγραφή για την διοργάνωση παιδικών δραστηριοτήτων -εκδηλώσεων της Δ΄ Κοινότητας .αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης Π.Δ . 4.448,25 € με Φ.Π.Α.24% σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 155098/26-06-2023 έγγραφο της Δ ΄Κοινότητας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για το έτος 2023.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.448,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6474.01.73 «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ΄ Δημ. Κοινότητας»  ως κάτωθι τους παρακάτω πίνακες:

«ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄  ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

                                                Κ.Α.:6474.01.73

  ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ    Δ΄ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛ.

ΤΕΜΑΧ.

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ
 

1

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Κεφαλής Ενσύρματα/ασύρματα Bluetooth V5.1 Με Μικρόφωνο και επαναφορτιζόμενη μπαταρία (30τεμάχια σε μαύρο χρώμα και 24 τεμ.σε άσπρο χρώμα)

·  Συχνότητα: 20Hz ~ 20kHz

·  Bluetooth V5.1

·  Impedance: 32Ω

·  Ευαισθησία: 100dB

·  Χρόνος εργασίας: 50-55 ώρες

·  Χρόνος αναμονής: 700-800 ώρες

·  Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

·  Φόρτιση εισόδου: DC 5.0V = 500mA

·  40mm drivers

·  Μικρόφωνο: Ναι

·  Τύπος σύνδεσης: 3,5mm / Bluetooth

·  Ενσύρματη / Ασύρματη σύνδεση

 

 

 

 

44,03 €

 

 

 

54

 

 

 

 

2.377,62 €

      ΣΥΝΟΛΟ 2.377,62 €
      Φ.Π.Α 24%     570,63 €
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

2.948,25 €

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ -ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ
 

1

Παιδική παράσταση Θέατρο Σκιών-Καραγκιόζης με τίτλο <Το σχολείο του Καραγκιόζη>(2 ημέρες29/9 & 4/10/2023) 350,00 € 2 700,00 €
  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :2 άτομα(ο καραγκιοζοπαίχτης και ο βοηθός του),φιγούρες,μικροφωνική εγκατάσταση και έναν μπερντέ.      
      ΣΥΝΟΛΟ 700,00 €
      Φ.Π.Α 24% 168,00 €
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

868,00 €

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 07 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 108Β,  Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ  Θωμαή  Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.e-mail:t.paapaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως:. α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δ΄ Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ .Δ/ση: Κλεάνθους 57 Τ.Κ.54453 αρμόδια υπάλληλος Ε. Κεφάλα.Τηλ.2313 318518 e-mail:e.kefala@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ