27.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων για τις ανάγκες του Τμήματος της Δημοτικής Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 3.850,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την ανάθεση της προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων για τις ανάγκες του Τμήματος της Δημοτικής Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 3.850,00€ (συμπ. ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων),  καθώς συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος εφόσον αυτή χωρίς Φ.Π.Α. είναι μικρότερη των 80.000,00 € για προμήθειες ή υπηρεσίες και η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στα οποία έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών (τμήμα του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και ανάθεση ξεναγήσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 62.474,80€ για το έτος 2023, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, λοιπών κρατήσεων και φόρων»), μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων, δεν θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα οικονομικών προσφορών της παρούσας και να εξασφαλίζει επακριβώς τα απαιτούμενα σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης για το 2023 ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (3.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ) 6432.01.01 2.300,00€
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ) 6471.01.01 1.550,00€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ)

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων έτους 2023

Α. KA 6432.01.01 «Δαπάνες Εκθέσεων Δ.Θ. στο εσωτερικό» – Υπηρεσία: 15

Της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού

AOE: 84/2023

ΑΑΥ: 717/2023

α/α Περιγραφή  

Ανάλυση

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ

1 6 αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού με αποσκευή  

6 x 250,00

1.500,00€
2 2 αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με αποσκευή  

2 x 400,00

800,00€
Σύνολο 2.300,00€

Β. ΚΑ 6471.01.01 « Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων » – Υπηρεσία: 15

Της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού

AOE: 84/2023

ΑΑΥ: 718/2023

α/α Περιγραφή ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ

1 3 αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού με αποσκευή  

3 x 250,00

750,00€
2 2 αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με αποσκευή  

2 x 400,00

800,00€
Σύνολο 1.550,00€

Τα ποσά εσωτερικού και εξωτερικού μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται βάσει του προγράμματος των εκδηλώσεων, χωρίς να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του γενικού συνόλου.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 31-12-2023.

Ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων – δράσεων του Τμήματος Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 9 Μαϊου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος Παπαοικονόμου τηλ. 2313  31 7537.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της  νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην επισπεύδουσα υπηρεσία της διαγωνιστικής διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, στο Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 231331-8533 κ. Α. Γεωβανέκου).

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενιαίο προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ