23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, προϋπολογισμού δαπάνης 5.654,40 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών της 21ης Μαΐου, προϋπολογισμού δαπάνης 5.654,40 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπ’ αρ. 106426/2-5-2023 έγγραφο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, ως εξής :

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  2023        
           
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΥΠΟΥ Π (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) ΤΕΜ 50 4,00 200,00
2 ΚΑΡΜΠΟΝ ΜΠΛΕ ΠΑΚΕΤΟ 20ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΟ 100 2,00 200,00
3 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΚΥΤ 1.000 0,70 700,00
4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ  ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ  ARTLINE 70 ή αντίστοιχου τύπου ΜΑΥΡΟΣ ΤΕΜ 1.500 1,00 1.500,00
5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ARTLINE 210(MEDIUM 0,6mm) ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 40 1,00 40,00
6 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15mmX33mm ΤΕΜ 1.000 0,30 300,00
7 ΣΤΥΛΟ BIC  Ballpoint 1.0mm με Μπλε Mελάνι Cristal Original ΤΕΜ 2.000 0,30 600,00
8 ΧΑΡΑΚΑΣ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 500 0,40 200,00
9 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ(ΡΟΛΛΟ 1,Μ ΥΨΟΣ) 100 ΜΕΤΡΑ  ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ ΡΟΛΛΑ 2 40,00 80,00
10 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ 100 0,50 50,00
11 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜ 50 1,00 50,00
12 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ (ΔΕΙΓΜΑ) ΕΛΑΦΡΥ ΤΕΜ 50 0,80 40,00
13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ 20ml + 20ml) ΤΕΜ 50 1,00 50,00
14 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 100 0,40 40,00
15 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ Staedtler HB Noris 120 ή αντίστοιχου τύπου ΤΕΜ 100 0,10 10,00
16 ΞΥΣΤΡΕΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΧΩΡΙΣ  ΘΗΚΗ ΤΕΜ 100 0,10 10,00
17 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ 100 0,30 30,00
18 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PARVA ROMA 64 TEM 50 8,00 400,00
19 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 25Χ35 (πολυτελ.) ΤΕΜ 100 0,60 60,00
        ΣΥΝΟΛΟ 4.560,00
        ΦΠΑ 24% 1.094,40
        ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.654,40

Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις των άρθρων α) 116 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4782/9-3-2021 και ισχύει έως σήμερα  και β) 50  του Ν. 4782/9-3-2021  (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2021.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 8-5-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, γραφείο 108Β΄, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313 317545.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται από την πρωτοκόλληση και ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 12 Μαΐου 2023 κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα Αποθηκών.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ. 125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, αρμ. κ. Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, τηλ. 2313 317840, e-mail : a.sotiriadis@thessaloniki.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεοδμένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής πρσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ