27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για Βιολογικό Καθαρισμό Στρωμάτων &...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Βιολογικό Καθαρισμό Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου της Πράξης Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά τις Δομές Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει , που αφορά τον Βιολογικό Καθαρισμό Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου της Πράξης <<Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης >> και αφορά τις Δομές <<Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων >>και <<Υπνωτήριο Αστέγων >>του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ανάθεση για τις Δομές Αστέγων πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης <<Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης >>. με Κωδικό ΟΠΣ 5001616,στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονίας 2014-2020 >>, στον Άξονα Προτεραιότητας <<Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας η δαπάνη εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 197201/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης δαπάνης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:19REQ005761724 2019-10-25) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. συνολικού προϋπολογισμού 610.073,33 €.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να φροντίσει για τον καθαρισμό των διαμερισμάτων και των χώρων των Δομών ,ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των κτηρίων στέγασης των Δομών. Έτσι εκτός των καθιερωμένων καθημερινών εργασιών του προσωπικού που έχει επιφορτιστεί με το έργο της καθαριότητας, υπάρχουν εργασίες υγειονομικού ενδιαφέροντος και βιολογικού καθαρισμού οι οποίες απαιτούν εξιδεικευμένες εργασίες .

Τα προγράμματα <<Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων>> Και <<Υπνωτήριο Αστέγων>> για το έτος 2021,υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 4697/6-08-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (8.091,00 €) Οκτώ Χιλιάδων Ενενήντα Ενός Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ως κάτωθι:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €

1

Καθαρισμός Δομών(<<Υπνωτήριο Αστέγων>>&<<Ανοικτό Κέντρο Ημέρας>>)

90911000-6

τ.μ.

3300

1,20 €

3960,00 €

2

Βιολογικός καθαρισμός μονού στρώματος ύπνου

90600000-3

τεμάχιο

150

16,00 €

2400,00 €

3

Βιολογικός καθαρισμός καναπέ/ πολυθρόνας

90600000-3

ανά θέση

15

11,00 €

165,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

6525,00 €

Φ.Π.Α. 24%

1565,00 €

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:

8.091,00

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 01 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκης Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108 Β, Δ/νση: Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.email:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα

    • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27 αρμόδιος υπάλληλος Θ. Στογιάννης τηλ. 2313-318941.email:t.stogiannis@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                                       Μ.ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ