37 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά συστήματα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021,για την Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά συστήματα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ .πρωτ. 1295/20-04-2021 Συμφωνίας Επιδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου .

Η οικονομική επιτροπή με την υπ΄αριθμ.347/27-04-2021 ενέκρινε την αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2021, με τον διακριτικό τίτλο REACT με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνολικού προϋπολογισμού 3.078.305,00 €.

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στις (5.268,76 €) Πέντε Χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Οκτώ Ευρώ και ΄Εβδομήντα Έξι Λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Ειδικοί ΄Οροι, για την Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά συστήματα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (5.268,76 €) Πέντε Χιλιάδων Διακοσίων Εξήντα Οκτώ Ευρώ και ΄Εβδομήντα Έξι Λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. (Καθαρό ποσό 4.249,00 + Φ.Π.Α. 24% 1.019,76 €=5.268,76 €) ως κάτωθι:

Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά συστήματα

για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT

(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς ΦΠΑ)

σε €

σε €

1

Toner HP 201X Black CF 400X

44619000-2

ΤΕΜ.

81,00

5

405,00

2

Toner HP 201X Cyan CF 401X

44619000-2

ΤΕΜ.

86,00

9

774,00

3

Toner HP 201X Yellow CF 402X

44619000-2

ΤΕΜ.

86,00

8

688,00

4

Toner HP 201X Magenta CF 403X

44619000-2

ΤΕΜ.

86,00

7

602,00

5

Toner HP 203Α Black CF540Α

44619000-2

ΤΕΜ.

60,00

11

660,00

6

Toner HP 203Α Cyan CF541A

44619000-2

ΤΕΜ.

70,00

5

350,00

7

Toner HP 203Α Yellow CF542Α

44619000-2

ΤΕΜ.

70,00

5

350,00

8

Toner HP 203Α Magenta CF543Α

44619000-2

ΤΕΜ.

70,00

6

420,00

ΣΥΝΟΛΟ:

4.249,00

Φ.Π.Α. 24% :

1.019,76

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% :

5.268,76

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά συστήματα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.email:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα

    • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27 αρμόδιος υπάλληλος Γ. Χατζής τηλ. 2313-318914.email:g.chatzis@thessaloniki.gr.και Κ.Βόγδανος τηλ:2313318944 email:k.vogdanos@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ