25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε εργασίες ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε εργασίες απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας λόγω COVID-19, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά σε εργασίες  απεντόμωσης,  απολύμανσης και μυοκτονίας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 118  του Ν.4412/2016 (Α΄147), του άρθρου 26 της Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 64/τεύχος Α΄/14-3-2020) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 24 (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει της τιμής), για το σύνολο των εργασιών.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων για την προστασία των υπαλλήλων, αλλά και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (4.836,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (Καθαρό ποσό : 3.900,00€ + 936,00€ ΦΠΑ 24% = Συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% : 4.836,00€), ως κάτωθι :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες Απεντόμωσης / Απολύμανσης / Μυοκτονίας, για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

 «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ. –      και m2 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας –  οδός Μοναστηρίου 53-55 – 1798m2 (7 όροφοι + υπόγειο)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Μοναστηρίου 53-55

Κοινωνικό Φαρμακείο Μοναστηρίου 53-55

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

15

15

15

20,00€

20,00€

20,00€

900,00 €
Σύνολο 900,00 €
Φ.Π.Α. 24% 216,00 €
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 1.116,00 €

 «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΣΠΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ. –  m2 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Δημοτικά Ιατρεία Τριανδρίας

οδός Καραϊσκάκη 4, 600m2 (4 όροφοι + ισόγειο + υπόγειο)

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

15

15

15

20,00€

20,00€

20,00€

900,00 €
Σύνολο 900,00 €
Φ.Π.Α. 24% 216,00 €
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 1.116,00 €

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ, ΕΣΠΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ. –  m2 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:

1.  Μοναστηρίου 93Β (Κ.Ε.Μ.) 1ος όροφος, 120 m2

2.  Ειρήνης 4 (Κέντρο Κοινότητας Δυτικό) Ισόγειο, 100 m2

3.  Κέντρο Κοινότητας Ανατολικά – Κλεάνθους 57, Ισόγειο, 70 m2

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 290 m2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

15

15

15

20,00€

20,00€

20,00€

900,00 €
Σύνολο 900,00 €
Φ.Π.Α. 24% 216,00 €
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 1.116,00 €

«ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ. –      και m2 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Υπνωτήριο Αστέγων – οδός Ανδρέα Γεωργίου 13 – 1930m2  (2 χώροι 750+1180) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

10

10

10

20,00€

20,00€

20,00€

600,00 €
2 Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων – οδός Μοναστηρίου 62, 2ος όροφος – 305m2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

10

10

10

20,00€

20,00€

20,00€

600,00 €
Σύνολο 1.200,00 €
Φ.Π.Α. 24% 288,00 €
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 1.488,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1+2+3+4) = 4.836€ (με ΦΠΑ)

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019).

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις:

α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

Ασφαλιστική ενημερότητα

Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού

Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Πληροφ: Ι.Τσαγκαλίδης  Τηλ: 2313 31 8944.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ. λόγοι αποκλεισμού) και την Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις  11/03/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄1ος όροφος γρ.109Β, αρμόδια υπάλληλος Ελ. Λειβαδά, τηλ. 2313-31 7537.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ   ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ