28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την εκτέλεση προμήθειας Εκτυπώσεων –...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την εκτέλεση προμήθειας Εκτυπώσεων – Εκδόσεων – Βιβλιοδετήσεων των Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας Ανάθεση για τις ανάγκες των υπηρεσιών και πιο αναλυτικά: Α) για τη Βιβλιοδεσία σε τόμους των αποφάσεων και των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ημερησίων διατάξεων και των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων για τα έτη 2018-2019 Π.Δ.1.178,00 €(συμπ.Φ.Π.Α.24%), Β) την Βιβλιοδέτηση συλλογής περιοδικών επιστημονικού κυρίως περιεχομένου του Τμήματος Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων Π.Δ. 1.984,00 €(συμπ.Φ.Π.Α.24%),.Γ) την Προμήθεια Ειδικού τύπου φωτοαντιγράφων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για παρουσιάσεις της πόλης, των δράσεων του Δήμου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τον Δήμο Θεσσαλονίκης Π.Δ.396,80 € (συμπ.Φ.Π.Α. 24%) καθώς και Δ) την εκτέλεση προμήθειας <<Εκτυπώσεων –Εκδόσεων -Βιβλιοδετήσεων των  Διευθύνσεων : 1) Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Π.Δ.6.999,43 € (συμπ.Φ.Π.Α.24%), 2) της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Ελέγχου Π.Δ.1.999,62 € (συμπ.24%) 3) της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων Π.Δ. 499,97 € (συμπ.24%) 4) της Δ/νσης Αστικού  Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών Π.Δ.1.199,08 (συμπ.Φ.Π.Α.24%) και 5) της Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Π.Δ.1.499,16 € (συμπ.24%) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016  του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2020 ως κάτωθι των παρακάτω πινάκων:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετικές οικονομικές προσφορές μέχρι τις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και  Ταμειακής Διαχείρισης, 1ος όροφος,  Γραφείο 109Β, Βασ. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Θωμαή Παπαχρήστου  τηλ. 2313317538 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά Διεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά για κάθε α/α είναι εντός προϋπολογισμού.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το:

1)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Ταχ. Δ/νση: Βασ. Γεωργίου Α΄1 Τ. Κ. 54630 πληρ .Β. Μαυρομάτη  Τηλ:2313317436  Ε.-mail:citycounsildep@thessaloniki.gr.

2)Τμήμα Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων Ταχ: Δ/νση: Εθν. Αμύνης 27 Τ.Κ.54621 Τηλ:231331858 πληρ. Λ. Καραντζούνη Ε-mail:l.karatzouni@thessaloniki.gr.

3) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου Ταχ. Δ/νση: Βασ. Γεωργίου Α΄1  Τ. Κ. 54630 πληρ. Σ .Λέφα Τηλ:2313317900  Fax:2313316140  Ε-mail:s.lefa@thessaloniki.gr.

4) Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Ταχ .Δ/νση: Γιάννη Χαλκίδη 20 Τ. Κ. 542 49 πληρ. Λ. Καραγιώργη Τηλ: 2313318338 Fax:2313316166 E-mail:l.karagiorgi@thessaloniki.gr.

5) Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ .Δ/νση :Μανουσογιαννάκη  6  Τ. Κ.54621 πληρ. Δ. Κωστόπουλος Τηλ:2313318143 Ε-mail:d.kostopoulos@thessaloniki.gr.

 6) Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων Ταχ. Δ/νση: Αγγελάκη 13 Τ. Κ. 54621 πληρ. Παν. Πυργιώτης  Τηλ:2313318417 Ε-mail:p.pyrgiotis@thessaloniki.gr.

7) Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών .Ταχ. Δ/νση  Αγγελάκη 13 Τ.Κ.54621 πλρ. Ε. Κοζάτη Τηλ:2313318465 E-mail:e.kozti@thessaloniki.gr.

8) Δ/νση  Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Ταχ. Δ/νση: Κλεάνθους 18 Τ. Κ. 54642 πληρ. Σπ. Χαντζίδης Τηλ:2313318366 e-mail:s.chantzidis @thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και τους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 287 του νόμου Ν.4738/20 (ΦΕΚ 207/27.10.2020 τεύχος Α΄) ,με το οποίο παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 41 της από 13-04-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄84) μέχρι 31-12-2020,προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

      ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

  ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Μελέτες και τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς, πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τα Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ και εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ