Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην περισυλλογή & αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων (σκύλοι – γάτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης

25 Αυγούστου 2020 - 10:11

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην περισυλλογή & αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων (σκύλοι – γάτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά περισυλλογή και καύση νεκρού ζώου (σκύλος – γάτα).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων  εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ (22.134,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 17.850,00 € + 4.284,00 € Φ.Π.Α.).

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων (σκύλοι – γάτες)
Επεμβάσεις Τιμή / Επέμβαση σε € Σύνολο

Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24% Σύνολο με ΦΠΑ 24%
210 85 17.850,00  € 4.284,00 € 22.134,00 €

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις  03 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: Ελισάβετ Λειβαδά τηλ. 2313  31 7537.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ και εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 8/2021 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην Προμήθεια Εξοπλισμού Αποχιονισμού Πολιτικής Προστασίας “Προμήθεια Λεπίδων Αποχιονισμού και Μηχανημάτων Διασκορπιστών Άλατος (Αποσπωμένων)”, π.δ. 81.840,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση χώρου στο Ο.Τ. Γ310α μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη- Παυσιλύπου- Ολυμπίας (Άνω Τούμπα) για τη δημιουργία πάρκου ΑμεΑ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.360.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Μετάθεση ημερομηνιών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια λουτήρων-WC τύπου ISOBOX στο πλαίσιο της πράξης “Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού δαπάνης 113.732,80 € με το Φ.Π.Α. 24%”.

Περισσότερα
X