ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΜΑΘ

5 Σεπτεμβρίου 2018 - 13:40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο 16 του Ν. 4483/2017
 • Τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 94/2016
 • Το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Προσλήψεων της Εταιρείας
 • Το πρακτικό της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

 Προκηρύσσει

Θέση για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Περιγραφή των κυρίων αντικειμένων της θέσης εργασίας:

 1. Υποστήριξη του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και ενδεικτικά:
 • διαχείριση και επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • υποστήριξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • υποστήριξη της υποδομής του δικτύου
 • τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού
 1. Διαχείριση εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων

 Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της Αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών εστιασμένων στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης με έμφαση στην ανάπτυξη Ευφυών Πόλεων
 • Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κλπ.) συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math και έως την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 (11/9/2018) και ώρα 14:00 στα γραφεία της «ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ» επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106α.

Σύμφωνα με τον κανονισμό πρόσληψης της «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη: α) η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ιας, β) η επιστημονική του/της κατάρτιση, γ) η εξειδίκευση/επαγγελματική εμπειρία του/της και δ) η οικογενειακή κατάσταση του/της υποψηφίου/ιας.

Η Τελική Αξιολόγηση – κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσλήψεων της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με τον ακόλουθο τύπο:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Προσωπικότητα 10%
Επιστημονική κατάρτιση 15%
Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία 70%
Οικογενειακή κατάσταση 5%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

X