34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για...

Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη π.δ. 291.700,08 € με το Φ.Π.Α 24%” (για τα τμήματα 2, 4, 5, 6 και 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη π.δ. 4.765.903,47 € με το Φ.Π.Α. 24%”)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 54/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη π.δ. 291.700,08 € με το Φ.Π.Α 24%” (για τα τμήματα 2, 4, 5, 6 και 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη π.δ. 4.765.903,47 € με το Φ.Π.Α. 24%”)

Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 57817

1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax  2313 317519, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε. Σκέντου.

2) CPV : πετρέλαιο κίνησης 09134100-8, πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5, βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4.

3) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Δήμος Θεσσαλονίκης ή νομικά πρόσωπα) για τη συνολική όπως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος (για όλα τα είδη καυσίμων κάθε τμήματος). Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί προσφορά για όλα τα είδη κάθε τμήματος, η προσφορά θα απορρίπτεται.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά :

ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 320 λίτρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 16.000 λίτρα
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 7.200 λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ (€) 27.382,62 €

ΤΜΗΜΑ 4 : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 13.000λίτρα
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.200 λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ (€) 14.842,54 €

ΤΜΗΜΑ 5 : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 4.000λίτρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.000 λίτρα
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 3.000 λίτρα
12.621,59 €

ΤΜΗΜΑ 6 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 3.000λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ (€) 4.566,11 €

ΤΜΗΜΑ 8 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 232.000λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ (€) 232.287,22 €

4) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 291.700,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (235.242,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

5) Πηγή χρηματοδότησης : τα ανταποδοτικά τέλη για τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και οι ίδιοι πόροι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά πρόσωπα και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου

6) Γλώσσα σύνταξης προσφορών : ελληνική

7) Νόμισμα : ευρώ

8) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικότερα :

Για τα Τμήματα 2, 4, 5, 6 και 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

9) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : δώδεκα (12) μήνες.

10) Διάρκεια των συμβάσεων : δύο (2) έτη από την υπογραφή, πρωτοκόλλησή και ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ

11) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α. σε κράτος-μέλος   της Ένωσης

β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

12) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

13) Όροι συμμετοχής :

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής

-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

-Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD) 2

β) Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά περιέχει εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζομένων :

  1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
  2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου : α. ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η μελέτη και β. ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα ή προσμίξεις και είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται
  3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν κατά περίπτωση τις προβλεπόμενες, από το Ν.3054/2002, άδειες.

Ειδικότερα :

-Άδεια πρατηρίου υγρών καυσίμων για τα τμήμα 2, 4, 5, 6 και 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.3054/2002).

Οι πρατηριούχοι που επιθυμούν να δώσουν προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης-βενζίνης αμόλυβδης λιανικής πώλησης θα πρέπει να καταθέσουν την άδεια λειτουργίας όλων των πρατηρίων που διαθέτουν.

14) Ειδικοί όροι :

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, σε διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία και μέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία.

15) Λόγοι αποκλεισμού : Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ’αριθμ.54/2017 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

16) Κριτήρια επιλογής : Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ’αριθμ.54/2017 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

17) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2%  της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

18) Προδικαστικές προσφυγές

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά  της σχετικής πράξης  ή  παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ.1 Ν.4412/2016).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ.4 Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

  • δέκα (10) ημέρες από  την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα, αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με ηλεκτρονικά  μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ.1 περ.α΄ Ν.4412/2016) ή
  • δεκαπέντε (15) ημέρες αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ.1 περ.β΄ Ν.4412/2016) άλλως
  • δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά, για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ.1 περ.γ΄ Ν.4412/2016).

Σε  περίπτωση  παράλειψης, η  προθεσμία  για  την  άσκηση    της    προδικαστικής προσφυγής  είναι  δεκαπέντε (15)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ.2 Ν.4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται  από τον προσφεύγοντα παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.0000) ευρώ (άρθρο 5 παρ.1 του Π.Δ.39/2017).

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

19) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος.

20) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28-5-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22-6-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

21) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

Ημερομηνία : 28-6-2018 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.

22)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 21-5-2018

23)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 21-5-2018

24) Διάθεση τευχών διαγωνισμού :

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται :

  • στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr
  • στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Η διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται και εντύπως από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

25) Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών : τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 14-6-2018 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) και τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

(Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας)  που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ