29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του...

Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.168.336,31ευρώ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ν.Π.Δ.Δ.. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας» (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «’ΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», και Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας , π.δ. 1.168.336,31ευρώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρ. διακήρυξης Νο 83

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ν.Π.Δ.Δ.. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας» (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «’ΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», και Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας , π.δ. 1.168.336,31ευρώ.
1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317511, fax 2313 3175197, e-mail : a.bantis@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr
2) Αντικείμενο της σύμβασης : Προμήθεια τροφίμων
3) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
4) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
5)Τόπος παράδοσης : Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Θεσσαλονίκης, ΟΒΡΕΠΟΜ, βρεφοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
6) Περιγραφή της σύμβασης: προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής, ζυμαρικών, οσπρίων, ρυζιών, ελαιολάδου, κατεψυγμένων ιχθύων, κατεψυγμένων λαχανικών, αυγών, νωπών πουλερικών, νωπού κρέατος και κιμά, γαλακτοκομικών, άρτου και αρτοσκευασμάτων, νωπών οπορολαχανικων και φρούτων και ειδών διατροφής βρεφικής ηλικίας.
Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 83/2015 διακήρυξη.
8) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 1.168.336,31 € με Φ.Π.Α. (1023169,60 € χωρίς Φ.Π.Α.).
9) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι και πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ
10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
11) Νόμισμα : ευρώ.
12) α) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος για τις ομάδες: Λοιπά είδη διατροφής, Ζυμαρικά, Όσπρια, Ρύζια, Αυγά νωπά, Γαλακτοκομικά, ’ρτος-αρτοσκευάσματα και Είδη διατροφής βρεφικής ηλικίας,
β) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιμές στα σουπερ- μάρκετ, ανά ομάδα για τις ομάδες: Ελαιολάδου, Ιχθύες(κατεψυγμένα), Κατεψυγμένα λαχανικά, Νωπά πουλερικά (κοτόπουλα)
γ) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιμές σε Καπάνι-Μοδιάνο, ανά ομάδα για τις ομάδες: Νωπό κρέας και νωπός κιμάς και Νωπά οπωρολαχανικά
13) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια.
Δικαιούχοι συμμετοχής: α. Έλληνες , β. Αλλοδαποί, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, δ. Συνεταιρισμοί, ε. Ενώσεις προμηθευτών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφ. υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη : www.promitheus.gov.gr).
• Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (USB token). Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: http:/www.eett.gr/ opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
• Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι διαθέτουν ελλην. Α.Φ.Μ. ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γεν. Γραμ. Πληρ. Συστ. Εφόσον γίνει η ταυτ/ση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμ. της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ε.Ε. οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ. αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΑΠ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας :
• είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
• είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρ. Ταχ. σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
14. Προσφορές
• Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθ. 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχν. Λεπτομ. και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»., όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
• Οι υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες.
• Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προμηθευτή, που πρόκειται να εκπροσωπηθεί στο διαγωνισμό.
Α) Φάκελος κυρίως προσφοράς (δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς)
1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 10μηνης ισχύος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμ. Παρακ. Δανείων 2% επί του Προϋπ. της Υπ. χωρίς Φ.Π.Α. (ξεχωριστή για κάθε φορέα), για το τμήμα της προμήθειας που θα λάβει μέρος ο υποψήφιος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ Φ.Π.Α.Εγγυητική συμμετοχής 2% του συν. προϋπολογισμού ομάδας

1. Λοιπά είδη διατροφής 103.247,30 2.064,95
2. Ζυμαρικά 29.374,35 587,49
3. Όσπρια 16.873,16 337,46
4. Ρύζια 16.850,56 337,01
5. Ελαιόλαδο 37.572,50 751,45
6. Ιχθύες (κατεψυγμένα) 4.339,20 86,78
7. Κατεψυγμένα λαχανικά 36.088,81 721,78
8. Αυγά νωπά 2.553,80 51,08
9. Νωπά πουλερικά (κοτόπουλα) 86.851,80 1.737,04
10. Νωπό κρέας και νωπός κιμάς 177.975,00 3.559,50
11. Γαλακτοκομικά 195.007,62 3.900,15
12. ’ρτος-αρτοσκευάσματα 244.541,08 4.890,82
13. Νωπά οπωρολαχανικά 177.635,44 3.552,71
14. Είδη διατροφής βρεφικής ηλικίας 39.425,70 788,51

Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Ημερομηνία έκδοσης, 2. εκδότη, 3. φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, 4. αριθμό εγγύησης, 5. ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 6. πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 7. τίτλο και αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (μόνο για φυσικά πρόσωπα).
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό.
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού.
-Δεν έχει λυθεί η εταιρία.
δ. Πιστοπ. της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια εφορία.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει ισχύ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγ. και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελ. του δραστηριότητας.
2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Τα δικ/γητικά της παραγράφου 1 με βάση την ισχ. Νομ. της χώρας εγκατάστασης του συμμετέχοντα.
3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.
Στην περίπτωση ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων, υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρίας, καθώς και επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.
β. Προκειμένου για ημεδαπές Α.Ε, αυτές μπορούν να συμμετάσχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3414/2005, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα (1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμ. εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμ. ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίες.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
-δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό.
-δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού.
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
Σε περίπτωση που η κατ. Προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρμ.αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία βεβ. το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπ. δήλ.
ε. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια εφορία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά καταθέτουν :
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ το οποίο μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον :
• Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
• Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
• Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
• Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
• Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσής της με την ίδια τιμή και όρους.
• Και στις δύο περιπτώσεις τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.
• Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 26ης Μαΐου 97 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ) Απάτη κατά την έννοια του άρθ. της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόσληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου η οποία θα αναφέρει τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
• Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
• Κατάθεση από τους συμμετέχοντες της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο προμηθευτής.
• Κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συμμετέχοντες για τα καταστήματα τους.
• Κατάθεση του δελτίου αποστολής που θα συνοδεύει τα δείγματα της ομάδας των ειδών παντοπωλείου που ζητούνται. Αν τυχόν οι ενδιαφερόμενοι κατάθεσαν δείγματα για τα συγκεκριμένα προϊόντα – μάρκα σε προηγούμενο διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης (όχι πέραν του ενός έτους) δεν απαιτείται η προσκόμισή τους εφόσον το διατυπώσουν ρητά στην προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν καταθέσει δείγματα ή δεν προσκομίσει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αποκλείεται.
• Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την ομάδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου της άδειας κρεοπωλείου ή άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και πιστοποιητικό ποιότητας HACCP ή ISO για την συγκεκριμένη ομάδα.
• Υπεύθ. Δήλ. των συμμετεχόντων στα είδη κρεοπωλείου ότι θα δηλώσουν κατάστημα, με αντίστοιχη άδεια λειτ., εντός του πολεοδ. συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, στον οποίο θα κόβεται το κρέας και ο κιμάς παρουσία των τεχνολόγων τροφίμων καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εν λόγω καταστήματος για την συνεργασία με τον συμμετέχοντα.
• Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την προμήθεια νωπών πουλερικών: α) άδεια κρεοπωλείου ή β) άδεια εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών (μόνο για εμπόρους που μπορούν να εμπορεύονται συσκευασμένα ή τυποποιημένα ζωικά προϊόντα) και γ) εγγραφή στο μητρώο εμπόρων για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων ειδικότερα για νωπά πουλερικά.
• Κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συμμετέχοντες για την ομάδα άρτου – αρτοσκευασμάτων ή υπεύθυνη δήλωση του αρτοποιού ότι εφαρμόζει τα απαιτούμενα που απορρέουν από τον οδηγό υγιεινής Νο2 του ΕΦΕΤ και είναι σύννομος με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα αρτοποιεία.
• Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την προμήθεια κατεψυγμένων ιχθύων α) άδεια εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών (μόνο για εμπόρους που μπορούν να εμπορεύονται συσκευασμένα ή τυποποιημένα ζωικά προϊόντα) και β) εγγραφή στο μητρώο εμπόρων για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων ειδικότερα για κατεψυγμένους ιχθύες.
Β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Οικον. Προσφ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε΄ ημιώροφος, τηλ. 2313 317511, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1499/2015 Α.Ο.Ε., με έναρξη υποβολής προσφορών την 22.12.2015 και ώρα 07.00 και λήξη υποβολής προσφορών την 24.1.2016 και ώρα 15.00. Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/1/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, τις κρατήσεις 1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον Φ.Ε. 4% και με κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή και θα εξακολουθούν να τον βαρύνουν σε περίπτωση που αυτός κριθεί άγονος και επαναληφθεί.
1. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές: κα Μαρία Τσακαλίδου., τηλέφωνο 2310509041
2. Για θέματα διαγωνισμού και διακήρυξης πληροφορίες κ. Μπαντής Αθανάσιος τηλ. 2313317511.
3. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr και http://www.promitheus.gov.gr/
4. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιαδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γεωργία Ρανέλλα

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ