31.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια - Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος

Προμήθεια – Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠρομήθειαΤοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος», με προϋπολογισμό 55.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   Νο 18

1. O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠρομήθειαΤοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος», με προϋπολογισμό 55.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

2. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία Σήμανση -Ασφάλιση, με προϋπολογισμό 44.658,87 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.,) από την έδρα της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων: Παπαρηγοπούλου 7, Πληροφορίες: Αβραμίδου Φένια τηλ.:2310.566619 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέχρι τις 12/09/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 – 10.00 πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε, του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α΄ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του Ν.3669/08.Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (………………. π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως από το νομό της έδρας τους, καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που τηρούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π ή από κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 894,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι 90 ημέρες.
8. Το έργο με τίτλο: «Προμήθεια- Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεσσαλονίκης» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180063), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ’ξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη».
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
9. Το έργο αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών πινακίδων σύμφωνα με τη μελέτη. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν σε 100 αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης και θα παροτρύνουν τον κόσμο να μετακινηθεί με τα πόδια, αναγράφοντας την απόσταση βαδίσματος, τον χρόνο μετακίνησης και συμπληρωματικά στοιχεία , όπως οι θερμίδες που θα καταναλώσουν, εάν πρόκειται για ανηφορική διαδρομή κ.α.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΕΡΒΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

 Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ