16.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,08 €...

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,08 € για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 13/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας» π.δ. 270.000,08 € για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317511, fax 2313 317519, e-mail : s.giouvanelli@thessaloniki.gr , ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Σ. Γιουβανέλλη.
2) Αντικείμενο της σύμβασης : «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας” π.δ. 270.000,08 €
3) CPV : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»
4) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή ηλεκτρονική
5) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
6) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι
7) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 270.000,08 €
8) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής – ΕΣΠΑ
9) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική
10) Νόμισμα : ευρώ
11) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος (α/α) του Συνολικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
12) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : δώδεκα (12) μήνες.
13) Διάρκεια της σύμβασης : Έξι (6) μήνες
14) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
15) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
16) Όροι συμμετοχής :
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής
-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, η οποία ανέρχεται: στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (4.355,00 €).
-Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
β) Τεχνική Προσφορά :
Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν :
1. Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει :
α) Χώρα προέλευσης – κατασκευής
β) Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος
γ) Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».
2. Υπεύθυνη αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή την απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα γίνεται ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης.
3. Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης / σήμα συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.
4. Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον σύμφωνα με αυτά που ζητούνται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας:
5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για τον κατασκευαστή ή/και προμηθευτή.
6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 14001 σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, με ξυλουργικές μηχανές, με τη διαδικασία μεταποίησης του εμποτισμού, της ξήρανσης, της σχεδίασης και συναρμολόγησης για τον κατασκευαστή ή/και προμηθευτή.
7. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κανόνες συμμόρφωσης EN 1176 για όλα τα όργανα παιδικής χαράς (εκτός από όσα δεν απαιτείται). Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση σε ευκρινές σημείο του παιχνιδιού με την επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, έτος κατασκευής, αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου, καθώς και το μέγιστο αριθμό των παιδιών, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κάθε όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής. Η αντίστοιχη Πιστοποίηση (και όχι υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα όργανα θα πιστοποιηθούν ως την ημερομηνία παράδοσή τους) και τα θεωρημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή η δικηγόρο) θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.
8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ινστιτούτο PEFC για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού (ειδών ξυλείας: πεύκη, σημύδα, καφέ φλαμουριά) ή Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ινστιτούτο FSC για τις ακόλουθες ενέργειες: την αγορά των ημικατεργασμένων προϊόντων, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.
Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τις κάτωθι εγγυήσεις:
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς
10. Εγγύηση για την παροχή ανταλλακτικών για τα προσφερόμενα είδη για διάστημα 5 ετών από την εγκατάστασή τους.
17) Δικαιολογητικά κατακύρωσης :
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία.
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης), ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
• Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου κατά περίπτωση
• Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου).
18) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
19) Προδικαστικές προσφυγές-Προσωρινή Δικαστική Προστασία (Ν.3886/2010)
1. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση παράνομης πράξης ή παράλειψης.
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής.
3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010.
20) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
21) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 15/05/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 12/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
22) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
Ημερομηνία :16/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
23)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 08/05/2017
24)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 08/05/2017
25) Διάθεση τευχών διαγωνισμού : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η παρούσα προκήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται επίσης, εντύπως από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://thessaloniki.gr
26) Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών : τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 06-06-2017 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε όλο το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ