25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού...

Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 514.844,63€

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 514.844,63€.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 47/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 514.844,63€.
1) Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1Α, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317536, fax 2313 317519, e-mail : o.skandali@thessaloniki.gr
ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ο. Σκανδάλη.
2) Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 514.844,63€.
3) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
4) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
5) Τόπος παράδοσης : Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ειδικότερα στους
Ειδικούς όρους αυτής.
6) Περιγραφή της σύμβασης : ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά:
ΟΜΑΔΑ Α: εβδομαδιαίο συσίτιο απόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, (Δευτέρα – Παρασκευή), Αριθμός γευμάτων (’τομα Χ ημέρες): 100.800 γεύματα (400 άτομα Χ 252 εργάσιμες ημέρες ενδεικτικά άτομα και ημέρες), π.δ.:191.520,00€ (πλεον Φ.Π.Α.)
ΟΜΑΔΑ Β: Συσίτιο απόρων (Σάββατα), Αριθμός γευμάτων (’τομα Χ ημέρες) :
44.200 γεύματα (850 άτομα Χ 52 ημέρες ενδεικτικά άτομα και ημέρες), π.δ.: 83.980,00€ (πλεον Φ.Π.Α.)
ΟΜΑΔΑ Γ: Γεύματα Χριστουγέννων και Πάσχα, (500 γεύματα Χριστουγέννων &
500 γεύματα Πάσχα), π.δ.: 9.000,00€ (πλεον Φ.Π.Α.)
ΟΜΑΔΑ Δ: Συσίτιο προσφύγων στο “φιλοξενείο” (πρωινο-μεσημεριανο-βραδινο), 14.600 γεύματα (40 άτομα Χ 365 ημέρες ενδεικτικά άτομα και ημέρες) π.δ: 51.100,00€ (πλεον Φ.Π.Α.)
ΟΜΑΔΑ Ε: Δεκατιανό για τη σίτιση άπορων μαθητών των δημοσίων σχολείων της α’ βαθμιας και β’ βαθμιας εκπαίδευσης του δήμου Θεσσαλονίκης, 214.312 γεύματα δεκατιανού (1.246 μαθητές Χ 172 εργάσιμες ημέρες ενδεικτικά άτομα και ημέρες) π.δ: 120.014,72€ (πλεον Φ.Π.Α.)
Γενικό σύνολο προϋπολογισθείσας δαπάνης: 514.844,63€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%
7)Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες Ομάδες Ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
8) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι, εξόφληση δαπανών εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την υποβολή των τιμολογίων πώλησης
10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
11) Νόμισμα: Ευρώ
12) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Χαμηλότερη τιμή.
13) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Ημεδαπά και αλλοδαπά, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που ασχολούνται με την εμπορία και παραγωγή των ζητούμενων ειδών όπως αυτά ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά τη διάρκεια κατάθεσης προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό και να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.
14) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr
15) Όροι συμμετοχής:
α) Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων:
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)
-Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, δεν έχει λυθεί η εταιρία (μόνο για Α.Ε.).
-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
-Φορολογική ενημερότητα
– Ασφαλιστική ενημερότητα εργαζομένων και εργοδοτών, συνοδευόμενη από καταστατικό της εταιρίας και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού.
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία θα αναφέρει τους φορείς της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης, προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολεί, ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α., ούτε έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
-Βεβαίωση του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχ/σης του Δήμου Θεσσαλονίκης, περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών.

β)Τεχνική Ικανότητα
1) Πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά ορίζονται στις συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές προϊόντων, για τα είδη κάθε Ομάδας.
2) ’δεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευμάτων με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 μερίδων ημερησίως.
3) ’δεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιείται για την μεταφορά των γευμάτων εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία.
4) Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικού ISO από τους συμμετέχοντες και όταν ο προμηθευτής δεν είναι και παρασκευαστής πρέπει να κατατεθεί το ISO και η άδεια λειτουργίας του παραγωγού.
5) Λίστα των κυριοτέρων προμηθευτών των υποψηφίων για κρέας, κοτόπουλα, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ψάρια, κατεψυγμένα λαχανικά, άρτου-αρτοσκευασμάτων, πίτες, ελαιολάδου με αντίστοιχα ISO.
6) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος (άρθρο 8 του Ν.1599/1986):
α) ότι φέρει πάσα ποινική, αστική κλπ ευθύνη των παρεχομένων προϊόντων και για τη διάθεση αυτών ,
β) για τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής των προϊόντων,
γ) ότι τηρεί όλους τους υγειονομικούς όρους που προβλέπονται από το στάδιο παραλαβής πρώτων υλών, επεξεργασία παραγωγής, συντήρηση και διάθεση των προϊόντων καθώς και αντίγραφο βιβλίου αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων θεωρημένο και
δ) ότι τηρεί Βεβαίωση εκπαίδευσης στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, του προσωπικού που θα απασχοληθεί με την εκτέλεση της σύμβασης.
Η υπεύθυνη δήλωση όταν ο προμηθευτής δεν είναι και παρασκευαστής πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογαφής του παραγωγού.
7) Λίστα στον οποίο θα φαίνονται τουλάχιστον των δύο τελευταίων ετών παραδόσεις εφόσον βέβαια υπάρχουν, του προσφερόμενου είδους από τον διαγωνιζόμενο σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Δήμων, με παράθεση σχετικών αποδεικτικών – βεβαιώσεων καλής συνεργασίας.
8) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων μεταφοράς των γευμάτων.
9) Πίνακας του προσωπικού με αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε., όπου θα φαίνεται ότι απασχολεί προσωπικό σχετικό με την παρασκευή των προσφερόμενων ειδών.
10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι η παράδοση (ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος) θα γίνεται σύμφωνα με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εξ’ ολοκλήρου.
16) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., ισχύος δέκα (10) μηνών, η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ίση με ποσοστό 5% της καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
17) Ενστάσεις/Προσφυγές/Δικαστική Προστασία (Ν.3886/10):
Α. Ενστάσεις – Προσφυγές:
1. Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές), υποβάλλουν τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της.
2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Β. Δικαστική Προστασία (Ν.3886/10):
1. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής.
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας αρχής) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης που υπογράφηκε, όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010.
18) Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού:
Τεύχη της διακήρυξης, διατίθενται από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, Κτίριο Β, 1ος όροφος, υπάλληλος Ο. Σκανδάλη, τηλ. 2313 317536 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Αναλυτικά, οι όροι θα είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
19) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων:
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, μέχρι την
ημερομηνία: 10-08-2015 ΄Ώρα : 14:00
ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης.
20) Προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών:
Ημερομηνία Έναρξης: 17-08-2015 Ημέρα: Δευτέρα Ωρα : 07:00
Ημερομηνία Λήξης : 24-08-2015 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 17:00
21) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
22) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 9 μήνες
23) Διάρκεια της σύμβασης : Για τις Ομάδες Α’, Β’, Γ’, Δ’ του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ για την Ομάδα Ε’ (Δεκατιανό μαθητών), η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από το Σεπτέμβριο 2015 έως Ιούνιο 2016 (διάρκεια σχολικού έτους, 172 ημέρες)
24) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, γίνεται την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης:
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 28-08-2015 Ημέρα: Παρασκευή ΄Ωρα : 10:30 π.μ
25) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 08-07-2015
26)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 08-07-2015

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

«Ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό»
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας ΦΕΚ 65Α/28.6.2015 θα δεχτούμε αντί για κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν μπορεί να προσκομιστεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής λόγω της τραπεζικής αργίας και θα προσκομισθεί αργότερα όταν ανοίξουν οι τράπεζες.

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ