Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων

4 Νοεμβρίου 2013 - 0:00

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, της Δ/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, της Δ/νσης Εκπαίδευσης – Αθλητισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, με Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 7-11-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 10.45 π.μ.

Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ, 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Εκπαίδευσης – Αθλητισμού, Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών χώρων, Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57, τηλ. 2310 232830, κ. Θ. Τσούρλου.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος γραφείο 109Β, τηλ. 2313 317537, αρμόδια Κ. Ασβεστά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα τεύχη της διακήρυξης είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

Περισσότερα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση εργασιών/υπηρεσιών διοργάνωσης διήμερης συνάντησης εργασίας (final meeting) και παρουσίασης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος VET2Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships”

Περισσότερα
X