Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού, του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

5 Νοεμβρίου 2019 - 12:36

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα/ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού, του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με CPV :38344000-8, σύμφωνα και με την 667/30-10-2019ΑΟΕ(ΑΔΑ:66ΙΟΩΡ5-2ΦΙ)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, το άρθρο 33 του Ν.4608/2019 και το άρθρο 56 του Ν.4609/2019, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.667/30-10-2019ΑΟΕ (ΑΔΑ:66ΙΟΩΡ5-2ΦΙ), στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστας, τηλ. 2313317533.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβ/ντος- αρμ.: κ. Α. Κελέσης τηλ. 2313318375 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση πάρκου στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας», προϋπολογισμού 860.000,00€, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 06 / 2020 Μελέτης αναφορικά με την «Λήψη μέτρων προστασίας από τον θόρυβο στα πλαίσια του σχεδιασμού συμμόρφωσης για την επίλυση προβλημάτων του ΣΜΑ του Δ. Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 6.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 1.545.906,40 €

Περισσότερα
X