18.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμό για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμό για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00 € με το ΦΠΑ 24%. 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00 € με το ΦΠΑ 24%. 

Αριθμ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 96716

Αναθέτουσα Αρχή

Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής : Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636

Τηλέφωνο : 2313 317545

Fax : 2313316119 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL) : www.thessaloniki.gr

 Κωδικός NUTS : EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 03-09-2020  και ώρα 12:00.                 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr.

Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ)».

Κωδικός CPV

Η προμήθεια και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 • 72212220-7 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαδικτύου (Internet) και ενδοδικτύου intranet)»
 • 80533100-0 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής»
 • 48612000-1 «Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων»
 • 30211200-3 «Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή»
 • 51611100-9 «Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής»

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.295.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.045.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Υποδιαίρεση τμημάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος του έργου λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας του.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της  σύμβασης  ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
 • Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ’ αριθμ. 34/2020 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ. 34/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 αντίστοιχα της υπ’αριθμ. 34/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (20.900,00 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης  το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της  σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 03-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 – 11:00.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών : Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.

Έννομη προστασία

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. 34/2020 Διακήρυξη.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

 Στοιχεία Φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Tηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα :

 • με την υπ’ αριθμ. 568/14097/14-1-2020 – ΑΔΑ: ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό του κ. Κούπκα Μιχαήλ ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
 • τις υπ’ αρ. 10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) & 14903/205763/4-11-2019 (ΑΔΑ : Ψ004ΩΡ5-ΑΑ9), καθώς, την 7724/209866/21-7-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΖΟΩΡ5-1ΓΕ) και 9264/245259/1-9-2020 τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης για τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
 • την υπ’ αρ. 6963/192277/6-7-2020 (ΑΔΑ : ΩΒΥΤΩΡ5-Η95) Απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 14903/205763/4-11-2019 Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Κούπκα Μιχαήλ.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο ‘Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους Πίνακες Συμμόρφωσης, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ