26.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ’ ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους των Διευθύνσεων και των νομικών προσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 147.719,25 € με το Φ.Π.Α. 13%”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ’ ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (υπηρεσία 20), της Διεύθυνσης Παιδείας και των ειδικοτήτων Βρεφονηπιοκόμων και Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και των νομικών προσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 147.719,25 € με το Φ.Π.Α. 13%” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 135546

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 27-8-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός CPV

Το προς προμήθεια είδος  κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 15511100-4 (Παστεριωμένο γάλα)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 147.719,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (130.725,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά  Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”.

Πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, ΕΣΠΑ» για τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών, η Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων γα τη Δ/νση Παιδείας, τα ανταποδοτικά έσοδα για τη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (υπηρεσία 20) και οι ίδιοι πόροι για τα νομικά πρόσωπα.

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (θα δοθεί τιμή ανά λίτρο γάλακτος).

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της/των σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τη λήξη των συμβάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του που είναι ήδη σε ισχύ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.23/2021 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.23/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Το κριτήριο επιλογής  που σχετίζεται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ’αριθμ.23/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνεται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 30-8-2021 και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 24-9-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 30-9-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ’αριθμ.23/2021 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα την υπ’αριθμ.126113/10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.9169/390/10-1-2020 (ΑΔΑ: 63ΜΙΩΡ5-Ζ96), 14097/568/14-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17), 209866/7724/21-7-2020 (ΑΔΑ : 9ΦΖΟΩΡ5-1ΓΕ), 245259/9264/1-9-2020 (ΑΔΑ : Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ), 54340/3279/1-3-2021 (ΑΔΑ : ΨΗ61ΩΡ5-ΧΤΗ), 60640/3555/5-3-2021 (ΑΔΑ : ΩΔΠΥΩΡ5-ΘΡΑ)  και 62078/3637/8-3-2021 (ΑΔΑ : ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18) Αποφάσεις Δημάρχου και την υπ’αριθμ.127578/10638/4-9-2019 (ΑΔΑ: 78ΛΕΩΡ5-56Ω) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκα όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.205763/14903/4-11-2019 (ΑΔΑ : Ψ004ΩΡ5-ΑΑ9) και 282522/10723/2-10-2020 (ΑΔΑ : 6Φ85ΩΡ5-60Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Μ.ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ