27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης», προϋπολογισμού 842.263,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 5/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/30-11-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης, προϋπολογισμού 842.263,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 85210
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 28/02/2020 και ώρα 10:00,
Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 21/02/2020.
Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικού του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών, CPV:44800000-8 Βαφές,
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 679.245,00€ που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 24% (=163.018,80€), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 842.263,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη προέρχονται:
α) ΚΑΠ για Δαπάνες Εκτέλεσης Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, β) Λ.Π. – Ι. Ε. Τέλη Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Κοινόχρηστους Χώρους (Μακροχρόνιες Κάρτες), γ) Ιδίους Πόρους .
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη σύμβαση.
Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε σαράντα πέντε (45) τμήματα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 42/30-11-2018 μελέτη.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα (α/α).
Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε σαράντα πέντε (45).
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του/των συμφωνητικού/κών και την ανάρτησή του/τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (EΕΕΣ)
3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 5/2020 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 42/30-11-2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης.
Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 5/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.7 της υπ΄αριθμ. 5/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
• Εγγυητική Συμμετοχής: το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Για το σύνολο του διαγωνισμού η εγγυητική συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 13.584,90€ (δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών).Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης: των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ισχύος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/03/2020 και ώρα 07:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/04/2020 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 09/04/2020 και από ώρα 10:00 – 11:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Έννομη προστασία: Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 5/2020 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,
Tηλέφωνο: +30 2132141216,
Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr,
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 568/14097/14-01-2020 – ΑΔΑ: ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17 και 14903/205763/04-11-2019 – ΑΔΑ:Ψ004ΩΡ5-ΑΑ9 Αποφάσεις Δημάρχου.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ