29.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 459.420,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 47 / 2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 459.420,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 79640

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40
Τηλέφωνο: 2313 317758
Fax: 2313317758 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)
(URL): thessaloniki.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 14:00.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): thessaloniki.gr. Θέλω από τον Δήμο Θέλω να ενημερωθώ (Αναδυόμενο Menu) Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) Σώματα Προκηρύξεων – Διακηρύξεων

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. : 12/11/2019

Περιγραφή αντικειμένου:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς που προκύπτει εάν προσθέσουμε την προσφερόμενη τιμή του οχήματος με το ΦΠΑ και το Λειτουργικό κόστος διάρκειας ζωής (Λ.Κ.Δ.Ζ.).

Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34131000-4, 34110000-1, 34136000-9, 34110000-1.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 459.420,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 370.500,00 ΦΠΑ : € 88.920,00)

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα ως εξής:
Τμήμα 1: Τρία (3) Διπλοκάμπινα οχήμα 4×4 για το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, CPV : 34131000-4
Τμήμα 2: Οκτώ (8) Επιβατηγά οχήματα βενζινοκίνητα για τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, CPV : 34110000-1
Τμήμα 3: Ένα (1) όχημα μεταφοράς και περισυλλογής αδέσποτων ζώων για το Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, CPV : 34136000-9
Τμήμα 4: Τρία (3) Επιβατηγά οχήματα βενζινοκίνητα για τη Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, CPV : 34110000-1
Τμήμα 5: Ένα (1) Pickup μονής καμπίνας 4×2 για το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων, CPV : 34131000-4
Τμήμα 6: Τρία (3) Διπλοκάμπινα οχήματα 4×4 για τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και ένα (1) Διπλοκάμπινο όχημα 4×4 για τη Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, CPV : 34131000-4
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς που προκύπτει εάν προσθέσουμε την προσφερόμενη τιμή του οχήματος με το ΦΠΑ και το Λειτουργικό κόστος διάρκειας ζωής (Λ.Κ.Δ.Ζ.).

Διάρκεια Σύμβασης:
Ο χρόνος παράδοσης όλων των επιβατικών οχημάτων (Τμήματα 1,2,4,5,6) στις εγκαταστάσεις του Δήμου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
Ο χρόνος παράδοσης του van μεταφοράς και περισυλλογής αδέσποτων ζώων (Τμήμα 3) στις εγκαταστάσεις του Δήμου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των επτά (7) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 47/2019 Διακήρυξης και στη Μελέτη 1/2019 της Διεύθυνσης Καθαριότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 47/2019 Διακήρυξης).

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 47/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρα 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 47/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/11/2019 και ώρα 10:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/12/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 30/12/2019 και ώρα 10:00π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ. 47/2019 Διακήρυξη.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 την ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10592/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Θεσσαλονίκης και τις υπ΄αριθμ. 10638/2019 και 14903/2019 Αποφάσεις Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβσης / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε ενδεικτικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ