23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά εορταστικών κατασκευών 2021»,π.δ. 324.488,16€€ με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά εορταστικών κατασκευών 2021»,π.δ. 324.488,16€€ με ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15/2021 Μελέτη του ΤμήματοςΗλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  138392

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 22/09/2021 και ώρα 15:00.

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 31522000-1 (Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 324.488,16 € (καθαρή αξία 261.684,00 € και ΦΠΑ 24% 62.804,16 €)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται αυτός στην υπ΄αριθ. 15/2021 Μελέτη (Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά για κάθε α/α είναι εντός προϋπολογισμού. Επιμέρους προσφορές ανά α/α δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 29/2021 Διακήρυξης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της αρμόδιας Δ/νσης.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 29/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  χωρίς Φ.Π.Α.. και ανέρχεται στο ποσό των 5.233,68€ (πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/09/2021 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 04/11/2021 και από ώρα 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:

Α.  Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του,το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ. 29/2021 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω

διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Β. Δικαστική προστασία

Όποιος έχει  ή είχε έννομο συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων μπορεί, με το ίδιο δικόγραφο , να ασκήσει, αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσή των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.(άρθρο 138 του ν.4782/2021 όπως αντικατέστησε το άρθρο 372 του ν.4412/2016).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3637/62078/08-03-2021( ΑΔΑ:ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18) Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 10723/282522/02-10-2020 (ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε) Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα – προμήθειες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ