23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών με...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Κτηνιατρικές πράξεις στειρώσεων, περίθαλψης, νοσηλείας και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 02/2023 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος ,π.δ.  599.995,08€ με ΦΠΑ 24%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι στο τεύχος της υπ΄αριθμ. 36/2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013041249 2023-07-10) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Ανάθεση Υπηρεσιών με τίτλο : «Κτηνιατρικές πράξεις στειρώσεων, περίθαλψης, νοσηλείας και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 02/2023 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος ,π.δ.  599.995,08€ με ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, εκ παραδρομής αναφέρεται ως ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» η 11/08/2023 και ώρα 10.00 π.μ  αντί του ορθού 18/08/2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 15497/329226/25-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) και 14939/315698/11-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Αποφάσεις Δημάρχου.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Κτηνιατρικές πράξεις στειρώσεων, περίθαλψης, νοσηλείας και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 02/2023 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος ,π.δ.  599.995,08€ με ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 196108

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλέφωνο: 2313 317777

(URL): www.thessaloniki.gr

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 02/2023 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος είναι η ανάθεση υπηρεσιών για την μέριμνα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4830/2021).

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ν.4830/2022 λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. Το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 4830/2021 καθιστά τους Δήμους αρμόδιους για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, την κτηνιατρική τους εξέταση, τον εμβολιασμό, τη στείρωση, την αποπαρασίτωση, τη σήμανση και καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, την περίθαλψή τους σε περιπτώσεις ιάσιμου νοσήματος καθώς και την επαναφορά τους στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την αποθεραπεία τους. Λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα, ο πληθυσμός των ζώων θα είναι αφενός υγιής αφού δε θα μεταφέρονται ασθένειες και αφετέρου ελεγχόμενος, αφού λόγω των στειρώσεων δε θα υπάρχει ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με Κτηνιατρική Κλινική (ιδιωτική ή δημόσια) ή με Κτηνιατρικό Κέντρο ή με ιδιωτικό Κτηνιατρείο ζώων συντροφιάς που να μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα σε κάθε περίσταση.

Λόγω της επανεμφάνισης στη χώρα μας κρουσμάτων λύσσας και της ένταξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όταν κοινοποιείται σε Δημόσια Αρχή περιστατικό δαγκώματος από αδέσποτο σκύλο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει με ενέργειες του να μεριμνά για την περισυλλογή του ζώου από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, την κλινική εξέταση, την απομόνωσή του και την παρακολούθησή του για δύο εβδομάδες για τυχόν συμπτώματα λύσσας (ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β/5-2-2013). Επίσης σε περιπτώσεις κατασχεμένων με εισαγγελική παραγγελία ζώων, ζώων που αδυνατούν να συντηρηθούν από τους ιδιοκτήτες τους καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένος να συνδράμει στην περισυλλογή και φιλοξενία των ζώων αυτών και να φιλοξενηθούν έως ότου βρεθεί νέα στέγη. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4830/2021, τα αδέσποτα ζώα που χρήζουν περίθαλψης φιλοξενούνται για εύλογο χρονικό διάστημα σε καταφύγια ή ελλείψει αυτών σε ιδιωτικούς χώρους. Επομένως, οι προαναφερθείσες εργασίες (απομόνωσης ζώου καθώς και φιλοξενίας) θα πρέπει να ανατεθούν σε εταιρία “κυνοτροφείο’’ που δραστηριοποιείται στην φύλαξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 85200000-1 (Κτηνιατρικές πράξεις και υπηρεσίες φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς)
  • 85210000-3 (Σταθμοί φιλοξενίας στειρωμένων ή μη, αδέσποτων ζώων συντροφιάς)

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 11/07/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 05/07/2023

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 599.995,08€ (καθαρή αξία 483.867,00 € και ΦΠΑ 24% 116.128,08 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από 2 (δύο) Τμήματα/Ομάδες ως κάτωθι:

  • Τμήμα 1-Ομάδα Α: «Στειρώσεις, περίθαλψη, νοσηλεία τραυματισμένων ή ασθενών αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
  • Τμήμα 2-Ομάδα Β: «Φιλοξενία στειρωμένων ή μη, ή/και κατασχεμένων με εισαγγελική παραγγελία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ενδιαίτημα»

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Η προμήθεια είναι διαιρετέα ανά τμήμα/ομάδα, όχι όμως ανά ποσότητα. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών της κάθε ομάδας/τμήματος ξεχωριστά (κάθε α/α του προϋπολογισμού) και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά για κάθε επιμέρους υπηρεσία θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος υπηρεσιών επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 36/2023 Διακήρυξης.

Σημείωση: Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ για το τμήμα του διαγωνισμού που συμμετέχουν [Τμήμα 1(Ομάδα Α) ή Τμήμα 2(Ομάδα Β)]

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 36/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 και 2.2.6 της υπ΄αριθμ. 36/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 24% .

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα τμήμα του διαγωνισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται με ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. του τμήματος.

Αναλυτικότερα:

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (€) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1 ΟΜΑΔΑ Α Στειρώσεις και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (κτηνιατρικές πράξεις για στειρώσεις, περίθαλψη και ιατρική φροντίδα τραυματισμένων ή ασθενών αδέσποτων ζώων συντροφιάς) 327.767,00 € 6.555,34 €
2 ΟΜΑΔΑ Β Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων (αρσενικών – θηλυκών, στειρωμένων ή μη) σε ατομικό κλωβό, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διατροφής τους 156.100,00 € 3.122,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Ομάδα Α + Ομάδα Β)

483.867,00 € 9.677,34 €
ΦΠΑ 24%: 116.128,08 €  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Ομάδα Α + Ομάδα Β)

599.995,08 €  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/07/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/08/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 18/08/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Προδικαστικές προσφυγές :

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ.  του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 36/2023 Διακήρυξης.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα  ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του  ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 15497/329226/25-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) και 14939/315698/11-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Αποφάσεις Δημάρχου.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα-υπηρεσίες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για την Ομάδα Α, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για την Ομάδα Β, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ