25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης,...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” π.δ. 682.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” π.δ. 682.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%  και σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας

Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 196150

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 14-6-2023 και ώρα 07:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 8-6-2023

Κωδικός CPV

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79800000-2 (Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες), 79340000-9 (Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ), 79413000-2 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ), 22140000-3 (Ενημερωτικά έντυπα) και 22150000-6 (Διαφημιστικά φυλλάδια).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 682.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (550.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πηγή χρηματοδότησης  είναι το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και συγκεκριμένα ο άξονας προτεραιότητας “Περιβάλλον” της πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων”.

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) δραστηριότητες (τμήματα). Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τα πέντε (5) τμήματα-δραστηριότητες.

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τμήμα “ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ” της υπ’αριθμ.15/2023 μελέτης.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5,5 (πεντέμισι) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-ΕΕΕΣ)
  2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.27/2023 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.27/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής  που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.6 της υπ’αριθμ.27/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνoνται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 14-6-2023 και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 14-7-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 20-7-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (πρώην ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ’αριθμ.27/2023 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κατά των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην Α.Ε.Π.Π.) δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του Ν.4782/2021.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.126113/10592/3-9-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.329226/15497/25-11-2022  Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) και την υπ’αριθμ.315698/14939/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Για να κατεβάσετε το έντυπο προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα-υπηρεσίες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ