25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη “Μίσθωση: (α) Διακοσίων...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη “Μίσθωση: (α) Διακοσίων επτά (207) φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών συστημάτων, (β) Δύο (2) έγχρωμων ψηφιακών συστημάτων σάρωσης, αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων και χαρτών (plotter) και (γ) Δέκα (10) μηχανών καταστροφής εγγράφων, για δύο (2) έτη για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 325.439,15 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη Μίσθωση: (α) Διακοσίων επτά (207) φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών συστημάτων, (β) Δύο (2) έγχρωμων ψηφιακών συστημάτων σάρωσης, αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων και χαρτών (plotter) και (γ) Δέκα (10) μηχανών καταστροφής εγγράφων, για δύο (2) έτη για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), π.δ. 325.439,15 € με το Φ.Π.Α. 24%

Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 161376

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 25-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.:

 19-05-2022

Κωδικός CPV

Τα προς προμήθεια είδη  κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 30120000-6 (Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα οφσετ).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 325.439,15 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (262.450,93 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Πηγή χρηματοδότησης είναι οι Ίδιοι Πόροι για την Υπηρεσία 10-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού Χ200 για την Υπηρεσία 20-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ και τα Έσοδα Κοιμητηρίων Χ201 για την Υπηρεσία 45-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ.

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος.

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της/των σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη, από την ημερομηνία ανάρτησής της/τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.17/2022 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.17/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής  που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της υπ’αριθμ.17/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 25-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 24-06-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 30-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (πρώην ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ της υπ’αριθμ.17/2022 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κατά των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην Α.Ε.Π.Π.) δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του Ν.4782/2021.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.126113/10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.7175/312/11-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΖΠΩΡ5-ΕΒΣ) Απόφαση Δημάρχου και την υπ’αριθμ.7269/316/11-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΟ3ΩΡ5-ΑΩΡ) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένα
Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους πίνακες συμμόρφωσης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον πίνακα αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ