22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση παιδικών...

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών», προϋπολογισμού μελέτης 1.999.999,99 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 9Ε/2021

  1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αναβάθμιση παιδικών χαρών, ΤΠ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.999.999,99) , συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Έργου & με (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% 1.021.879,23 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 153.281,88€
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης 1.234,11 €
Δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού 436.508,00 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 387.096,77 €
Συνολική δαπάνη του όλου έργου 1.999.999,99€

2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 54636
Τηλ. : 2313 318428
Telefax : 2313 316132
E-mail : m.peikou@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 2313 318428

3) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr είναι αναρτημένες η Προκήρυξη και η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05η/07/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις   08/07/2021.

4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η/7/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  16η/7/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγγελάκη 13, ΤΚ 54621).

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6) Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr ) υπό την αίρεση του άρθρου 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 8 του ν. 4605/2019.

7) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.  για έργα κατηγορίας Οικοδομικών  στην 2η τάξη και άνω υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

9) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (32.260,00).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12)  Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για το ποσό των 1.999.999,99€ (ΚΑΔ για δαπάνες εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων) σε βάρος του Κ.Α. 30/7332.15.01

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), καθώς και της κράτησης 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (Α 77) και της υπ’ αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 2780).  Για το τμήμα της προμήθειας, υπάρχει κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Γενικά τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

13) Για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό έχει αποσταλεί για δημοσίευση η προκήρυξη της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), στις 27/05/2021. Η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: ___________}.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 30 Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης Δαπάνης & Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ.πρωτ.  105706/27-04-2021 {ΑΔΑ : 69ΞΓΩΡ5-29Χ} {ΑΔΑΜ: 21REQ008537584 2021-04-27} για την έγκριση δαπάνης και ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.999.999,99 για την εκτέλεση του έργου για τα οικονομικά έτη 2021 & 2022 & 2023, σε βάρος των Κ.Α. 30.002/7332.15.01.

13) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

14) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

 

Εφραίμ Κυριζίδης

 

Για να κατεβάσετε τα στοιχεία του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ