Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού µε τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους» που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, µε ύψος βραβείων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (125.487,98€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.

2 Φεβρουαρίου 2021 - 14:16

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ. 26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και περιλαμβάνει ειδική αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική (συμπεριλαμβανομένης μελέτης ειδικού φωτισμού αστικού χώρου και όψεων μνημείων), φυτοτεχνική και κυκλοφοριακή μελέτη.

Ζητούμενο του Διαγωνισμού είναι η ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου του άξονα της Αριστοτέλους, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πλατείας, των πεζοδρομημένων τμημάτων της οδού και της ορθογωνικής διαπλάτυνσης του άξονα στη συμβολή με την οδό Εγνατία, η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου, η αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου με τις αρχές του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού και σεβασμό στην ιστορικότητά του, η άρση της περιθωριοποίησης – όπου διαπιστώνεται -, η ελκυστικότητα του χώρου και η τόνωση της επισκεψιμότητας.

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, πατήστε εδώ.

To download the Competition’s Technical Data in English, press here.

Για να κατεβάσετε την Προεκτίμηση Αμοιβών, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τα Τοπογραφικά Διαγράμματα, πατήστε εδώ.

Για τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις / FAQ (and respective Answers) πατήστε/press ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια ημερησίου τύπου (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας) έτους 2021 σε ψηφιοποιημένη μορφή για λόγους εκσυγχρονισμού, καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού αλλά εξασφάλιση της διατήρησης του αρχείου της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Περισσότερα

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ 17/18-09-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 74.200,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X