Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

2 Φεβρουαρίου 2021 - 12:36

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό : “«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  53/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2020 Μελέτη της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, προϋπολογισμού δαπάνης  186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 103985

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 2/2/2021. και ώρα 15:00

 Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 39155100 – 4  “Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης”

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 186.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 150.000,00€ , ΦΠΑ: 36.000,00€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η “Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων” για το ποσό των 139.500,00 ευρώ με ποσοστό 75% , και Κ.Α. εξόδων 15/7135.10.01 (ΕΤΕπ), και το “Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  για έργα ΕΤΕπ” για το ποσό των 46.500,00 ευρώ με ποσοστό 25% και Κ.Α. εξόδων  61/7135.10.01 (ΠΔΕ για έργα ΕΤΕπ).

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Σύμβασης.. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 53/2020 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2/2020 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 53/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και τη στήριξη στην ικανότητα τρίτων, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.8 της υπ΄αριθμ. 53/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 2/2/2021 και ώρα 15.00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/2/2021 και ώρα 15.00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 26/2/2021 και ώρα 10.00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπ΄αριθμ. 53/2020 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια ημερησίου τύπου (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας) έτους 2021 σε ψηφιοποιημένη μορφή για λόγους εκσυγχρονισμού, καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού αλλά εξασφάλιση της διατήρησης του αρχείου της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Περισσότερα

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ 17/18-09-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 74.200,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X