23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης...

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων», προϋπολογισμού τριανταεπτά χιλιάδων εξήντα ευρώ και σαραντατεσσάρων λεπτών (37.060,44€) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No10E/2020

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων», προϋπολογισμού τριανταεπτά χιλιάδων εξήντα ευρώ και σαραντατεσσάρων λεπτών (37.060,44€) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε -29.887,45€ (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

25.989,09€ για μελέτη κατηγορίας 10

και 3.898,36  € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 1. Αναθέτουσα αρχή    :   ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οδός : ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’1
Ταχ.Κωδ. : 546 36
Τηλ. : 2313.318321
Telefax : 2313.316166
E-mail : f.avramidou@thessaloniki.gr
Πληροφορίες : Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού/Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστιοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09 Οκτωβρίου 2020.

 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. κατά τις προβλέψεις του άρθρου 121 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ.19 του Ν.4605/2019.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο 020 του Κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, οδός Βασ.Γεωργίου Α’1.

 1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.3. του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος 92651), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΣΕΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), υπό την αίρεση του άρθρου 92 παρ.7 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ.8 του Ν.4605/2019.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις σε αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 10 –Μελέτες συγκοινωνιακών έργων, που είναι εγκατεστημένοι σε

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 1. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών της παρ.7 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

στην κατηγορία μελέτης 10 – «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες» – τάξη Α’ και άνω.

 1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 44 εργάσιμες ημέρες / 2 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

 1. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 600,00 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 6 μήνες και 30 ημέρες,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.1296/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΜΜΑΩΡ5-ΠΜΚ) και στον Προϋπολογισμό του Δήμου που ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ. 1344/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 62ΑΚΩΡ5-48Ω) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό Κ.Α 7412.62.01 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ. 61357/02.04.2020 ΑΑΥ για την έγκριση δαπάνης για ανάθεση με τίτλο «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων», τριανταεπτά χιλιάδων εξήντα ευρώ και σαραντατεσσάρων λεπτών (37.060,44€) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
 1. Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016.
 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Θεσσαλονίκη

Ο Δήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Ζέρβας

 

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ