34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακή ανάδειξη,...

Προκήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του, προϋπολογισμού δαπάνης 458.800,00 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την υλοποίηση υπηρεσιών για το έργο «Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του, προϋπολογισμού δαπάνης 458.800,00 €.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 183419

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 7-2-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Κωδικός CPV:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, που απορρέουν από την παρέμβαση της πρόσκλησης, κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
• 72310000 – «Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων»
• 72320000 – «Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 458.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 370.000,00 €, ΦΠΑ 24% : 88.800,00 €).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». Επενδυτικό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου (Δήμος Θεσσαλονίκης) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό της χρηματοδότησης είναι 458.800,00 €.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61/6142.24.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και 2024 του φορέα.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (7.400,00 €)
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 1/2023 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 13/2022 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 1/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρα 2.2.4 της υπ’ αριθμ. 1/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι για δύο (2) έτη.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 7-2-2023, ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14-3-2023, ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 20-3-2023, ώρα 10:00 – 11:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΠΡΩΗΝ ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10592/126113/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) και την υπ’ αρ. 15497/329326/25-11-2022 (ΑΔΑ : ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) τελευταία τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης, για τον ορισμό των Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και την υπ’ αρ. 14939/315698/11-11-2022 (ΑΔΑ : ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαίκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ