29.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠερίληψη Προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Ανακαίνιση...

Περίληψη Προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, κατασκευή υπόβασης και διαμορφώσεις του δαπέδου κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), προϋπολογισμού δαπάνης 615.040,00 € με Φ.Π.Α.

Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, κατασκευή υπόβασης και διαμορφώσεις του δαπέδου κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», προϋπολογισμού (615.040,00 €) με Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   Νο 47

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, κατασκευή υπόβασης και διαμορφώσεις του δαπέδου κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», προϋπολογισμού (615.040,00 €) εξακοσίων δέκα πέντε και σαράντα ευρώ με Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.1 Χωματουργικά, καθαιρέσεις 9.227,30
1.2 Σκυροδέματα 8.216,70
1.3 Τοιχοποιίες, επιχρίσματα 32.097,50
1.4 Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) 22.220,62
1.5 Επενδύσεις, επιστρώσεις 36.241,30
1.6 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 54.562,17
1.7 Λοιπά, τελειώματα. 47.959,51
2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
2.1 Χωματουργικά 37.481,80
2.2 Τεχνικά έργα 12.025,00
2.3 Οδοστρωσία 88.883,00
2.4 Ασφαλτικά 3.431,00
2.5 Οδοφωτισμός & Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 11.642,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 363.988,70
ΓΕ & ΟΕ 18% 65.517,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 64.426,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.067,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 496.000,00
ΦΠΑ 24% 119.040,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 615.040,00

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις/
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες-τεύχη-έντυπα οικονομικής προσφοράς κ. Σταύρο Αναστασιάδη τηλ.: 2313318422). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Τρίτη, ή μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Πέμπτη. Εάν αυτές οι μέρες είναι αργίες, τότε προηγούμενές τους εργάσιμες. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  05/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου 1Α , από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην A2 τάξη και άνω για   έργα  κατηγορίας Οικοδομικών και Α2 τάξη και  άνω για έργα Οδοποιίας καθώς και σε ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν4412/2016, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00 €), χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2017, με τις ενδείξεις: Κ.Α. 7321.02.01, Υπ. 20, Υπ. Μον. 20.001, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗΣ-ΤΠ» και Κ.Α.  7326.06.01 Υπ. 20, Υπ. Μον. 20.001, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΤΠ»
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το  Τεύχος της Μελέτης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα Σχέδια της Μελέτης, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ