28.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠερίληψη προκήρυξης για ανάθεση του έργου "Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου...

Περίληψη προκήρυξης για ανάθεση του έργου "Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης"

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δ.Θ.» προϋπολογισμού μελέτης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 € ) με ΦΠΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν° 25
1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δ.Θ.» προϋπολογισμού μελέτης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 € ) με ΦΠΑ.
Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
190.000,00 €
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
52.000,00 €
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
54.465,78 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
296.465,78 €
ΓΕ & ΟΕ 18%
53.363,84 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
349.829,62 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
52.474,44 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
402.304,06 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
4.200,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
406.504,06 €
Φ.Π.Α. 23%
93.495,93 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
500.000,00 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες Παπαγεωργίου Καλλιόπη Τηλ 2310296839), μέχρι τις 26/09/2013 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη), διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενοποιημένη διακήρυξη τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του      Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν Α2, 1ης , 2ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3ης τάξης εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις Α2, 1ης, 2ης, τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3ης τάξης εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά του Μ.Ε.Ε.Π., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτώ χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (8.046,08 ΕΥΡΩ) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
 6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α .(ΤΠ) Δήμου Θεσσαλονίκης. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ