36.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠαροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Θεσ/νίκης

Παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Θεσ/νίκης

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.499.370,00 € με το Φ.Π.Α

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 44/2013 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του.
1)Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax 2313 317544, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.
2)Αντικείμενο της σύμβασης : Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης
CPV : 50110000
3)Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
4)Είδος της σύμβασης : Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα
5) Τόπος παράδοσης : Χώρος επισκευών Δήμου και συνεργεία αναδόχου
6)Περιγραφή της σύμβασης : Η επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου περιλαμβάνει επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων, σαρώθρων και πολυμηχανημάτων, λοιπών μηχανημάτων έργου, δικύκλων και τρικύκλων, οχημάτων μεταφοράς προσώπων, πλαισίων και υπερκατασκευών απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, πλυστικών κάδων, συρμών ΣΜΑ, φορτηγών και πλαισίων καλαθοφόρων οχημάτων.
7)Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα αφορά το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στην κάθε κατηγορία.
8)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 1.499.370,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (1.219.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
Νόμισμα : EUR
9) Δικαίωμα προαίρεσης : Με μονομερή απόφαση του Δήμου για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και για διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της σύμβασης.
10)Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι
11)Γλώσσα προσφορών : Ελληνική
12) Εναλλακτικές προσφορές : Δε γίνονται δεκτές
13)Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Χαμηλότερη τιμή
14)Δικαιούμενοι συμμετοχής : Όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, συνεργεία ή εργαστήρια επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων ή των μηχανικών μερών τους.
15)΄Οροι συμμετοχής :
 α)Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου
-Επικυρωμένη άδεια λειτουργίας που να είναι σε ισχύ
-Υπεύθυνη δήλωση : α. ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα β. για τις κατηγορίες (ομάδες) παροχής υπηρεσιών για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά γ. ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο των εργασιών ανά κατηγορία δ. ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δε θα είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών ε. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή στ. ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου ζ. ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή και έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα.
-Πρακτικό αποφάσεων Δ.Σ. ή σε περίπτωση προσωπικών εταιριών των νομίμων εκπροσώπων αυτών, ότι εγκρίνεται η συμμετοχή αυτού που καταθέτει την προσφορά στο διαγωνισμό και ότι εγκρίνεται και παρέχεται εξουσιοδότηση σ’αυτόν για υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (και της προσφοράς)
-Φορολογική ενημερότητα
-Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
-Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα.
-Δικαιολογητικά σύστασης και νομιμοποίησης των νομικών προσώπων
-Ονομαστικοποίηση των μετοχών τους (μόνο για ανώνυμες εταιρίες)
β)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
-Δημοσιευμένοι ισολογισμοί των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2010-2011-2012). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα Ε1 και Ε3 ή Ε5 των αντίστοιχων ετών.
-Υπεύθυνη δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις ή από την έναρξη των δραστηριοτήτων (εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες).
Ελάχιστες απαιτήσεις :
-Συνολικός κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2010-2011-2012) ισοδύναμος με το αντικείμενο της σύμβασης που θα προκύψει (ισοδύναμος με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κατηγορίας ή των κατηγοριών στις οποίες θα συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος).
γ) Τεχνική ικανότητα :
-Κατάλογος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία συνοδευόμενος από τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
-Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας, του εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησής του και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει.
-Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης του την τελευταία τριετία.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).
Ελάχιστες απαιτήσεις :
-Ολοκληρωμένες εργασίες εντός της προηγούμενης τριετίας (2010-2011-2012) ανάλογες σε είδος και σε συνολική αξίας ίσες με το 50% του αντικειμένου της σύμβασης (η αναλογία αναφέρεται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος).
-Εξοπλισμός κατάλληλος με το αντικείμενο της σύμβασης (η καταλληλότητα αναφέρεται στην κατηγορία ή στις κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος).
-Σχετικά με το προσωπικό, δύο (2) ειδικευμένοι εργαζόμενοι ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών.
Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής που αφορούν την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων και οι τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, τεύχη της οποίας διατίθενται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ.Γεωργίου Α΄ 1 , κτίριο Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου, τηλ. 2313 317535 και από τη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.thessaloniki.gr.
16)Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος (το ποσοστό 5% υπολογίζεται επί του προϋπολογισμού δαπάνης της υπηρεσίας για την/τις κατηγορία/ες υπηρεσιών για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ανάδοχος), η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης με το Φ.Π.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας υπηρεσιών στην οποία αναδείχτηκε ο ανάδοχος.
17)Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων :
Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας, Ποσειδώνος 30 (έναντι ΜΑΚΡΟ), αρμόδιοι υπάλληλοι Ι.Καραγιάννη και Π.Βοϊδης, τηλ.2310 494545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ημερομηνία : 22-11-2013                                ΄Ωρα : 14:00 μ.μ.
18)Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών
Ημερομηνία: 29-11-2013                                ΄Ωρα : 10:00 π.μ.- 10:30 π.μ.
19)Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 6 μήνες
20)Διάρκεια της σύμβασης : 12 μήνες από την υπογραφή της
21)΄Οροι για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών:
Ημερομηνία : 29-11-2013                                   ΄Ωρα : 10:30 π.μ.
Τόπος υποβολής προσφορών : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Βασ.Γεωργίου Α΄αρ.1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος,                                             Γραφείο 020.
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση προσφορών :
Διαγωνιζόμενοι ή Εκπρόσωποι αυτών.
22)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 17-10-2013
23)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 17-10-2013
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                       Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
 Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ