26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων«Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών...

«Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή»

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή», με προεκτιμώμενη αμοιβή 65.077,82 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (80.045,72 € με ΦΠΑ) στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ίδιους πόρους.

 

 

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,   Ν° 50
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
1. O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή», με προεκτιμώμενη αμοιβή 65.077,82 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (80.045,72 € με ΦΠΑ) στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ίδιους πόρους.
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 10 (μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων), με προεκτιμώμενη αμοιβή 16.549,42 €,
β) κατηγορία 7 (μελέτη Ειδικών Αρχιτεκτονικών Έργων), με προεκτιμώμενη αμοιβή 15.211,87€,
γ) κατηγορία 9 (μελέτη Μηχανολογικών), με προεκτιμώμενη αμοιβή 25.876,17€,
δ) κατηγορία 25 (μελέτη Πρασίνου), με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.118,74 €
δ) ΣΑΥ-ΦΑΥ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 1.321,62 €
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Δήμος Θεσσαλονίκης / Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων / Κωνσταντινουπόλεως 164), μέχρι τις 08/01/2014.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 231331 8316, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Καλογερόπουλος Ιωάννης, e-mail: i.kalogeropoulos@thessaloniki.gr
4.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 17η Ιανουαρίου 2014,
 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30΄ π.μ. στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
α) τάξη Α, στην κατηγορία 10 (μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων),
β) τάξη Β, στην κατηγορία 7 (μελέτη Ειδικών Αρχιτεκτονικών Έργων),
γ) τάξη Β ή Γ, στην κατηγορία 9 (μελέτη Μηχανολογικών),
δ) τάξη Α, στην κατηγορία 25 (μελέτη Πρασίνου)
Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
– Προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 5, ή
– Προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ[i] ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής
α) Για την κατηγορία μελέτης 10, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας
β) Για την κατηγορία μελέτης 7, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας
γ) Για την κατηγορία μελέτης 9, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς ή 12ετούς εμπειρίας.
δ) Για την κατηγορία μελέτης 25, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας
6. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε (45) σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.301,56 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 5 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
8. Η προκηρυσσόμενη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεσσαλονίκης» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180063), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ’ξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη».
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης..
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 22 της προκήρυξης.
10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Για να δείτε την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ