Πρόγραμμα URBACT III – Arrival Cities


Μετανάστες, Πρόσφυγες
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III
Δίκτυο Πόλεων Arrival Cities


Το URBACT III είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων προκειμένου να σχεδιάσουν Τοπικά Σχέδια Δράσης που θα προάγουν βιώσιμες αστικές πολιτικές σε διάφορα πεδία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εγκεκριμένο δίκτυο πόλεων Arrival Cities, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Αμαδόρα της Πορτογαλίας και εταίρους από την Ιταλία, την Ισπανία, την Φινλανδία και τη Λετονία.

Σκοπός του δικτύου πόλεων Arrival Cities είναι να σχεδιάσει βιώσιμες αστικές πολιτικές στο πεδίο της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να αφορούν στην κάλυψη των βασικών συνθηκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση κλπ) και στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων αλλά και στην προώθηση μιας ανοικτής κοινωνίας υποδοχής.

Logo-Urbact-Oloi

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ενεργοποιήσει μια Τοπική Ομάδα Δράσης που θα αποτελείται από δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς που ασχολούνται με τα ζητήματα των μεταναστών και των προσφύγων με σκοπό να σχεδιάσει από κοινού με τους φορείς αυτούς ένα βιώσιμο Τοπικό Σχέδιο Δράσης.

Το πρόγραμμα URBACT III χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Δράσης και τον καθορισμό των προκλήσεων που θα πραγματευτεί η κάθε Τοπική Ομάδα Δράσης. Περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία της διεύρυνσης του δικτύου με νέες πόλεις – μέλη.

Η δεύτερη φάση
περιλαμβάνει την εκπόνηση και την πιλοτική εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης καθώς και την προσπάθεια της ενσωμάτωσης του σχεδίου στις εθνικές πολιτικές για την αστική ανάπτυξη.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page