26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΕπιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ποιοτικής Αποτίμησης, Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης και Επικοινωνίας των δράσεων...

Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ποιοτικής Αποτίμησης, Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης και Επικοινωνίας των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”, π.δ. 81.200,00 € με το ΦΠΑ 23%

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ποιοτικής Αποτίμησης, Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης και Επικοινωνίας των δράσεων της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισής τους – Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution – ICME» (ΜΙS-ETC: 1872) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”, π.δ. 81.200,00 € με το ΦΠΑ 23% (Α.Ο.Ε. 852/2015), με χρηματοδότηση κατά 90% από την Ε.Ε. και 10% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ), προκηρύσσει πρώτο δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη, από τεχνοοικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 4155/2013.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 25/2015

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ποιοτικής Αποτίμησης, Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης και Επικοινωνίας των δράσεων της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισής τους – Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution – ICME» (ΜΙS-ETC: 1872) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”, π.δ. 81.200,00 € με το ΦΠΑ 23% (Α.Ο.Ε. 852/2015), με χρηματοδότηση κατά 90% από την Ε.Ε. και 10% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ), προκηρύσσει πρώτο δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη, από τεχνοοικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 2-7-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και μετά από εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από
εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, μόνο ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης : http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας, που αφορά σε παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων και διαχείρισης έργου στο δημόσιο τομέα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., τετράμηνης ισχύος. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας (γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν. 3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), η κράτηση 0,10 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσόν της αξίας και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον επιμέρους ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, αρμόδιοι υπάλληλοι Π. Τζουμάκα, Α. Κελέσης τηλ. 2313318378, 2313318375.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, 1ος όροφος, γραφείο 109 B΄, τηλ. 2313317546,
αρμόδια υπάλληλος Ζαφ. Κανελλοπούλου, με email : z.kanellopoulou@thessaloniki.gr .
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(βάσει της 878/2015 Απόφασης Δημάρχου)
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ