23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΕπαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για τις υπηρεσίες καθαρισμού...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τις υπηρεσίες καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού μονού στρώματος ύπνου, Βιολογικό Καθαρισμό καναπέ πολυθρόνα, και καθαρισμό χαλιού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για τις υπηρεσίες καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού μονού στρώματος ύπνου, Βιολογικό Καθαρισμό καναπέ πολυθρόνα, και καθαρισμό χαλιού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki). που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ .πρωτ. 1295/20-04-2021 Συμφωνίας Επιδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου .

Η οικονομική επιτροπή με την υπ΄αριθμ.1098/07-12-2020 απόφαση της ενέκρινε την συνέχιση της υλοποίησης του έργου REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) και την υποβολή πρότασης στο στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνής προστασία ΕΣΤΙΑ 2021 σε συνέχεια της ΑΠ 2422/30-11-2020 πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και με την υπ΄αριθμ. 347/27-04-2021 ενέκρινε την αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2021, με τον διακριτικό τίτλο REACT με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την υπ΄αριθμ. 201/07-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ψηφίστηκε σχετική πίστωση

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να φροντίσει για τον καθαρισμό των διαμερισμάτων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των διαμερισμάτων.

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των (5.121,20 €) Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Είκοσι Ενός Ευρώ και Είκοσι Λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Ειδικοί Όροι, για τις υπηρεσίες καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού μονού στρώματος ύπνου, Βιολογικό Καθαρισμό καναπέ πολυθρόνα, και καθαρισμό χαλιού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki). που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (5.121,20 €) Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Είκοσι Ενός Ευρώ και Είκοσι Λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ως κάτωθι:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €

1

Καθαρισμός Διαμερισμάτων

90911000-6

τ.μ.

3.000

1,20 €

3.600,00 €

2

Βιολογικός καθαρισμός μονού στρώματος ύπνου

90600000-3

τεμάχιο

20

16,00 €

320,00 €

3

Βιολογικός καθαρισμός καναπέ/ πολυθρόνας

90600000-3

ανά θέση

15

11,00 €

165,00 €

4

Καθαρισμός χαλιού

90600000-3

τ.μ.

15

3,00 €

45,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.130,00 €

Φ.Π.Α. 24%

991,20 €

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:

5.121,20 €

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις υπηρεσίες καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού μονού στρώματος ύπνου, Βιολογικό Καθαρισμό καναπέ πολυθρόνα, και καθαρισμό χαλιού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki).

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.email:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την ανάρτηση της Απόφαση Δημάρχου και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει άρθρο 29 του Ν.4782/2021.

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα

    • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27 αρμόδιος υπάλληλος Γ. Χατζή τηλ. 2313-318914.email:g.chatzis@thessaloniki.gr και Κων/νο Βόγδανο τηλ: 2313318944 email: k.vogdanos@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους ειδικούς όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ