Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης Κτηνιατρικών Πράξεων στο αδέσποτο ζωικό κεφάλαιο (Σκύλο-Γάτα), προϋπολογισμού δαπάνης 17.599,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

7 Αυγούστου 2020 - 12:05

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης Κτηνιατρικών Πράξεων στο αδέσποτο ζωικό κεφάλαιο (Σκύλο-Γάτα) / Επανάληψη διαδικασίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος στην προσπάθεια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανδημίας COVID – 19, ενδεικτικά, ήτοι:
(α) η εξασφάλιση της ευζωίας του αδέσποτου ζωικού κεφαλαίου (σκύλοι – γάτες)
(β) η προστασία των Δημοτών κατοίκων του στο πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης του COVID – 19, από συμπεριφορές του αδέσποτου ζωικού κεφαλαίου,
προτίθεται να προβεί σε ανάθεση Υπηρεσιών σχετικών με την εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων (στειρώσεις, περίθαλψη κ.α. ) στο αδέσποτο ζωικό κεφάλαιο (σκύλοι – γάτες) που ενδημεί στα γεωγραφικά όρια ευθύνης του.
Στη βούληση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι η προσφυγή στη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2, εδαφ. Γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10, παρ. 3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020).
Το αντικείμενο της επίδικης απευθείας ανάθεσης αφορά εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων του αδέσποτου ζωικού κεφαλαίου (σκύλοι – γάτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης του COVID – 19, π.δ. 17.599,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο κτηνιατρικών πράξεων, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Ζητούμενες κτηνιατρικές πράξεις Αριθμός κτηνιατρικών πράξεων Ενδεικτική τιμή σε € άνευ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ άνευ ΦΠΑ
Πακέτο στείρωσης αδέσποτου θηλυκού σκύλου που περιλαμβάνει τα εξής: Κλινική εξέταση και αποπαρασίτωση μέσα και έξω / Ολική ωοθηκυστερεκτομή θηλυκού σκύλου υπό γενική αναισθησία / Τοποθέτηση microchip, φωτογράφηση και συμπλήρωση κάρτας αδέσποτου ζώου / Γενική εξέταση αίματος/ Εμβολιασμός 7πλός (συμπεριλαμβανομένης της λύσσας)/ Τεστ (snap test) Λεϊσμανίασης / Μετεγχειρητική νοσηλεία τουλάχιστον 1-2 ημερών συμπεριλαμβανομένης της διατροφής. 30 181,50 5.445,00
Πακέτο στείρωσης αδέσποτου αρσενικού σκύλου που περιλαμβάνει τα εξής: Κλινική εξέταση και αποπαρασίτωση μέσα και έξω / Ολική ορχεκτομή αρσενικού σκύλου υπό γενική αναισθησία / Τοποθέτηση microchip, φωτογράφηση και συμπλήρωση κάρτας αδέσποτου ζώου / Γενική εξέταση αίματος / Εμβολιασμός 7πλός (συμπεριλαμβανομένης της λύσσας) / Τεστ (snap test) Λεϊσμανίασης / Μετεγχειρητική νοσηλεία τουλάχιστον 1-2 ημερών συμπεριλαμβανομένης της διατροφής. 11 150,00 1.650,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 7.095,00€
ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.702,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.797,80€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ 

Ζητούμενες κτηνιατρικές πράξεις Αριθμός κτηνιατρικών πράξεων Ενδεικτική τιμή σε € άνευ ΦΠΑ Μερικά σύνολα

σε €

Πακέτο στείρωσης αδέσποτης γάτας που περιλαμβάνει τα εξής: Κλινική εξέταση και αποπαρασίτωση μέσα και έξω / Ολική ωοθηκυστερεκτομή θηλυκής γάτας υπό γενική αναισθησία /                                              Εκτομή κορυφής αριστερού αφτιού, τοποθέτηση microchip, φωτογράφηση & συμπλήρωση κάρτας αδέσποτου ζώου / Γενική εξέταση αίματος / Εμβολιασμός λύσσας / Μετεγχειρητική νοσηλεία τουλάχιστον 1-2 ημερών συμπεριλαμβανομένης της διατροφής (εφόσον χρειασθεί). 79 70,00 5.530,00
Πακέτο στείρωσης αδέσποτου γάτου που περιλαμβάνει τα εξής: Κλινική εξέταση και αποπαρασίτωση μέσα και έξω / Ορχεκτομή αρσενικού γάτου υπό γενική αναισθησία /                                              Εκτομή κορυφής αριστερού αφτιού, τοποθέτηση microchip, φωτογράφηση & συμπλήρωση κάρτας αδέσποτου ζώου / Γενική εξέταση αίματος / Εμβολιασμός λύσσας / Μετεγχειρητική νοσηλεία τουλάχιστον 1-2 ημερών συμπεριλαμβανομένης της διατροφής (εφόσον χρειασθεί). 32 49,00 1.568,00
Μερικά σύνολα άνευ ΦΠΑ: 7.098,00
ΦΠΑ 24%: 1.703,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.801,52

CPV 85200000-1-Κτηνιατρικές υπηρεσίες

Για την επίτευξη της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας εκδόθηκε, αρμοδίως, με μέριμνα της Υπηρεσίας μας και η 608/15.07.2020 Α.Ο.Ε.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 14.08.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 5ος όροφος, Κλεάνθους 18 54642,αρμόδιος υπάλληλος Σπ. Χαντζίδης, τηλ. 2313 318366, e-mail : s.chantzidis@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από: α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού, πληροφορίες κ. Σπυρίδων Χαντζίδη τηλ. επικ.: 2313318366, fax 2313316156, email.: s.chantzidis@thessaloniki.gr και β) Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, πληροφορίες Μάξιμος Πετρακάκης, τηλ. επικ.: 2310906200, email.: ma.petrakakis@thessaloniki.gr, maxpetvet@yahoo.com

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

  Σωκράτης Δημητριάδης                                      Μιχαήλ Κούπκας

Για να κατεβάσετε την Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές  Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Περισσότερα

Υποβολή ερωτήματος σχετικά με το διαγωνισμό: “«Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. “

Περισσότερα
X