Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παράθεσης coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης

29 Ιουλίου 2015 - 0:00

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παράθεσης coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης π.δ. 13.013,98 € με Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεση παράθεσης coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης π.δ 13.013,98 € με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε).
Την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
Τον ανάδοχο βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 0,10% υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011), όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης
Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από το τμ. Προκηρύξεων & Δημοπρασιών από τους υπάλληλους κ. Κλ Πουρσανίδου τηλ. 2313/317354 και Ελ. Γεωργιάδου
τηλ. 2313/317249 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Tα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσ/νίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΝΕΛΑ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


X