24.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιακήρυξη που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Αφοδευτηρίων»

Διακήρυξη που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Αφοδευτηρίων»

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Aφοδευτηρίων» προϋπολογισμού μελέτης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) με Φ.Π.Α.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν°26
ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή δημοτικών αφοδευτηρίων.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 Ευρώ

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Aφοδευτηρίων» προϋπολογισμού μελέτης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €)  με ΦΠΑ.

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
118.060,20
ΓΕ+ΟΕ 18%
21.250,84
139.311,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
20.896,66
160.207,69
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
          2.394,00
162.601,69
ΦΠΑ 23 %
37.398,39
ΣΥΝΟΛΟ
200.000,00

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες Χρυσοπούλου Αικατερίνη Τηλ 296839), μέχρι τις 26/09/2013 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη), διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενοποιημένη διακήρυξη τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.   Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 σε αναβάθμιση Α2, 1ης, τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού και σε 2ο Νομό, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά , και Α1, Α2 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τρείς χιλιάδες διακόσια τέσσερα και δέκα έξι ( 3.204,16 ΕΥΡΩ) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Για να δείτε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ WC

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.).

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ