26.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΑΛΑΝΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού (500.000,00 €) πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 39

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΑΛΑΝΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού (500.000,00 €) πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α’: Χωματουργικά-Καθαιρέσεις 22.954,65
ΟΜΑΔΑ Β΄: Σκυροδέματα 17.723,30
ΟΜΑΔΑ Γ’: Επενδύσεις-Επιστρώσεις 89.264,00
ΟΜΑΔΑ Δ’: Λοιπά, τελειώματα 160.833,00
ΟΜΑΔΑ Ε’ : Δίκτυα (Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά) 4.763,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 295.538,45
ΓΕ & ΟΕ 18% 53.196,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 52.310,31
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.180,12
ΣΥΝΟΛΟ 403.225,80
ΦΠΑ 24% 96.774,20
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες-τεύχη-έντυπα οικονομικής προσφοράς κ. Καλ. Παπαγεωργίου τηλ.: 2313318433). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Τρίτη, ή μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Πέμπτη. Εάν αυτές οι μέρες είναι αργίες, τότε προηγούμενές τους εργάσιμες.
H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 , από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών ή στην Α2 τάξη ενώσεων, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ (8.065,00 €), χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2017, με την ένδειξη: Κ.Α. 7332.12.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 30.002, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΑΛΑΝΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΠ»
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους πίνακες αντιστοίχισης άρθρων μελέτης ΕΤΕΠ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον φάκελο ασφάλειας και υγιεινής πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους πίνακες προσμέτρησης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους πίνακες με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας & υγείας στα εργοτάξια πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό έργου πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το σχέδιο ασφάλειας & υγείας πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τιμολόγιο της μελέτης πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ