25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 και 770 λίτρων π.δ. 603.930,00 €.

 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο 11/2014

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 και 770 λίτρων (lt).

1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax  2313 317857, e-mail: e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε. Σκέντου.

2) Αντικείμενο της σύμβασης : Τροχήλατοι μεταλλικοί και πλαστικοί κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων.

3) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή

4) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια

5) Τόπος παράδοσης : εγκαταστάσεις της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

6 )Περιγραφή της σύμβασης : Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων με πλαστικό καπάκι και πλαστικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:

– Μεταλλικούς τροχήλατους κάδους με πλαστικό καπάκι αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων τεμ. 1000 π.δ. 369.000,00 €

– Πλαστικούς τροχήλατους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων 360 λίτρων τεμ.2.000 π.δ. 172.200,00 €

– Πλαστικούς τροχήλατους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων 770 λίτρων τεμ. 300 π.δ. 62.730,00 €.

7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για σύνολο των ειδών είτε για μέρος αυτών όχι όμως για ποσότητες μικρότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος.

8) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 603.930,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (491.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Νόμισμα : EUR.

9) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι.

10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.

11) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

12 )Δικαιούμενοι συμμετοχής : Ημεδαπά και αλλοδαπά, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία των ζητούμενων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

13) ΄Οροι συμμετοχής :

 α) Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

– Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία

– Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου

– Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό, δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

– Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

– Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των ειδών ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση

– Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς)

– Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ (μόνο για ενώσεις προμηθευτών).

β) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

– Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2010-2011-2012) με μέσο όρο ίσο με το 25% τουλάχιστον του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα είδη που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα Ε1, Ε3 και Ε5 των αντίστοιχων ετών από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του διαγωνιζόμενου.

– Κατάλογο παραδόσεων όμοιων ειδών για τα τρία τελευταία χρόνια, συνολικής αξίας ίσης με το 35% του ενδεικτικού προϋπολογισμού  για τα είδη που συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος.

Η παράδοση όμοιων ειδών αποδεικνύεται με την κατάθεση για τους ιδιωτικούς φορείς με βεβαίωση του αγοραστή ή σχετικά τιμολόγια πώλησης και για τους δημόσιους φορείς με πρωτόκολλα παραλαβής ή σχετικές συναφθείσες συμβάσεις.

γ) Τεχνική Ικανότητα

– Υποχρεωτική κατάθεση δειγμάτων μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού

– Απόδειξη κατάθεσης δείγματος υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων συνοδευόμενη από αντίγραφο του δελτίου αποστολής (κατατίθεται στο φάκελο δικαιολογητικών)

– Υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την παραλαβή των ειδών από την υπηρεσία.

– Υπεύθυνη δήλωση για το παρεχόμενο service  τόσο από το συμμετέχοντα όσο και από τον κατασκευαστικό οίκο (όταν ο συμμετέχων  δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής) σχετικά με την αντιπροσώπευση και την τεχνογνωσία επί των προσφερομένων ειδών

– Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ840-2/5/6 (από Πιστοποιημένα Κέντρα) για τους κάδους των 770 και 1.100 λίτρων και ΕΝ840-1/5/6 (από Πιστοποιημένα Κέντρα) για τον κάδο 360 λίτρων με αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’όπου θα προκύπτουν τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα κ.α.). Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό.

– Πιστοποίηση των κατασκευαστών των πλαστικών καπακιών (των μεταλλικών κάδων 1.100 λίτρων) και των πλαστικών κάδων κατά ISO 9001 και 14001. Επίσης για τα πλαστικά καπάκια των μεταλλικών κάδων 1.100 λίτρων να κατατεθεί το CE.

– Τεχνική έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες των διαγωνιζομένων  και οι αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ISO, πελατολόγιο κλπ).

– Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (στην περίπτωση που μέρους του είδους κατασκευάζεται από το διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο) ότι :

      §

Αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στο διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης

§ Θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη ακόμη και απευθείας αν απαιτηθεί από το Δήμο

§ Θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν απαιτηθεί από το Δήμο

– Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει τη μεταφορά και παράδοση των ειδών στο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος και την εργασία συναρμολόγησής τους

– Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

14) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

15) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων :

Τεύχη της διακήρυξης από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Κτίριο Β, 1ος όροφος, γραφείο 109/1Β, αρμόδια Ε. Σκέντου, τηλ. 2313 317535 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) και αναλυτικά οι όροι στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας, Ποσειδώνος 30  (έναντι ΜΑΚΡΟ), αρμόδιοι υπάλληλοι Ι. Καραγιάννη – Π. Βοϊδης τηλ. 2310 494545 και  Ν. Χατζηιωάννου τηλ.2310 494471 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ημερομηνία :  24-4-2014                                ΄Ωρα : 14:00 μ.μ.

16) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών

Ημερομηνία:  30-4-2014                                ΄Ωρα : 10:00 π.μ.- 10:30 π.μ.

17) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : εννέα (9) μήνες

18) Διάρκεια της σύμβασης : τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

19) ΄Οροι για το άνοιγμα των προσφορών :

Ημερομηνία : 30-4-2014                                 ΄Ωρα : 10:30 π.μ.

20) Τόπος υποβολής προσφορών : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Βασ.Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020.

21) Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση προσφορών :

Διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

22) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 19-3-2014

23) Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 19-3-2014

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

                                                                Χ. ΚΑΠΟΝ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

Έγγραφο διευκρινίσεων για τη διακήρυξη 11/2014

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ