33.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

Δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του.

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 44/2014
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του.
1)Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax 2313 317857, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.
2)Αντικείμενο της σύμβασης : Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης/CPV : 50110000-9.
3)Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
4)Είδος της σύμβασης : Συμφωνία πλαίσιο
5) Τόπος παράδοσης : Χώρος επισκευών Δήμου και συνεργεία αναδόχου
6)Περιγραφή της σύμβασης : Η επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου περιλαμβάνει επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων, σαρώθρων και πολυμηχανημάτων, λοιπών μηχανημάτων έργου, πρεσοκοντεϊνερ και σπαστήρα, δικύκλων και τρικύκλων, οχημάτων μεταφοράς προσώπων, επιβατηγών οχημάτων και μικρών φορτηγών, πλαισίων και υπερκατασκευών απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, πλυστικών κάδων, συρμών ΣΜΑ, φορτηγών και πλαισίων καλαθοφόρων οχημάτων.
7)Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα αφορά το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στην κάθε κατηγορία.
8)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 4.065.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (3.305.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
Αναλυτικότερα :
α. Επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων
Ενδεικτική δαπάνης κατηγορίας 184.500,00 € με το Φ.Π.Α. (150.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
β. Επισκευή σαρώθρων και πολυμηχανημάτων
Ενδεικτική δαπάνης κατηγορίας 282.900,00 € με το Φ.Π.Α. (230.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
γ. Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου, Επισκευή και συντήρηση πρεσοκοντεϊνερ, Επισκευή και συντήρηση σπαστήρα
Ενδεικτική δαπάνης κατηγορίας 369.000,00 € με το Φ.Π.Α. (300.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
δ. Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων
Ενδεικτική δαπάνης κατηγορίας 30.750,00 € με το Φ.Π.Α. (25.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
ε. Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων, επιβατηγών οχημάτων, μικρών φορτηγών
Ενδεικτική δαπάνης κατηγορίας 369.000,00 € με το Φ.Π.Α. (300.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
στ. Επισκευή πλαισίων και υπερκατασκευών απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, πλυστικών κάδων, συρμών ΣΜΑ, φορτηγών, πλαισίων καλαθοφόρων οχημάτων
Ενδεικτική δαπάνης κατηγορίας 2.829.000,00 € με το Φ.Π.Α. (2.300.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
9) Δικαίωμα προαίρεσης : Με μονομερή απόφαση του Δήμου για ποσότητες εργασιών πέρα των συμφωνημένων στη σύμβαση με την έννοια της χρονικής παράτασης και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από τη λήξη της σύμβασης.
10)Kύριοι όροι χρηματοδότησης : ΄Ιδιοι Πόροι
11)Γλώσσα προσφορών : Ελληνική
12) Νόμισμα : ευρώ
13) Εναλλακτικές προσφορές : Δε γίνονται δεκτές
14)Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
15)Δικαιούμενοι συμμετοχής : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, συνεργεία ή εργαστήρια επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων ή των μηχανικών μερών τους και δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
16)΄Οροι συμμετοχής :
 α)Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ισχύος την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
-Υπεύθυνη δήλωση :
α. ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα β. για την κατηγορία/τις κατηγορίες των επισκευών για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά γ. ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο των εργασιών ανά κατηγορία δ. ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δε θα είναι μικρότερος των εννέα (9) μηνών ε. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή
-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει :
α. τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών
β. ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό
γ. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
-Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Εφορία
-Ασφαλιστική ενημερότητα εργαζομένων και εργοδοτών συνοδευόμενη από καταστατικό της εταιρίας και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού
-Βεβαίωση τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα.
-Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία
-Ονομαστικοποίηση των μετοχών τους (μόνο για ανώνυμες εταιρίες)
-’δεια λειτουργίας που να είναι σε ισχύ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
β)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
-Δημοσιευμένοι ισολογισμοί των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2011-2012-2013). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα Ε1 και Ε3 ή Ε5 των αντίστοιχων ετών.
-Υπεύθυνη δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις ή από την έναρξη των δραστηριοτήτων (εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες).
-Κατάλογος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία, συνοδευόμενος από αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών στα οποία θα αναφέρονται και τα αντίστοιχα ποσά.
Ελάχιστες απαιτήσεις :
-Συνολικός κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2011-2012-2013) ισοδύναμος με το 50% του αντικειμένου της σύμβασης που θα προκύψει (ισοδύναμος με το 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κατηγορίας ή των κατηγοριών στις οποίες θα συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος).
-Ολοκληρωμένες εργασίες εντός της τετραετίας (2011-2012-2013-2014) ανάλογες σε είδος και σε συνολική αξία ίσες με το 30% του αντικειμένου της σύμβασης. Η αναλογία αναφέρεται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Δηλαδή, για κάθε κατηγορία που συμμετέχει θα πρέπει να καλύπτεται ο παραπάνω όρος.
γ) Τεχνική ικανότητα :
-Τεχνική έκθεση-Τεχνική περιγραφή από την οποία να προκύπει η συμμόρφωση της προσφοράς με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων, τους κανόνες της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των επίσημων κρατικών φορέων και τους όρους της διακήρυξης.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι κατ’ελάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την προσωρινή παραλαβή των εργασιών.
-Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο διαγωνιζόμενος για την εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και του εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησής του.
-Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος και τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων, τις τεχνικές ιδιότητες, το φορέα ασφάλισης και την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης
τους στην επιχείρησή του.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).
-Για την κατηγορία 1, δήλωση του διαγωνιζομένου για τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε οι εργασίες εκτελούνται απευθείας στην επιχείρησή του είτε σε επιχείρηση που επικαλείται τη δάνεια εμπειρία της.
-Για την κατηγορία 6 και ειδικά για τα οχήματα με υπερκατασκευή, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε οι εργασίες εκτελούνται απευθείας στην επιχείρησή του είτε σε επιχείρηση που επικαλείται τη δάνεια εμπειρία της.
Ελάχιστες απαιτήσεις :
– Για τον τεχνολογικό εξοπλισμό : εξοπλισμός κατάλληλος για την κατηγορία ή τις κατηγορίες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
– Για το εξειδικευμένο προσωπικό : για την πρώτη κατηγορία δύο (2) ειδικευμένοι εργαζόμενοι, για τη δεύτερη τρεις (3) ειδικευμένοι εργαζόμενοι, για την τρίτη τρεις (3) ειδικευμένοι εργαζόμενοι, για την τέταρτη ένας (1) ειδικευμένος εργαζόμενος, για την πέμπτη τρεις (3) ειδικευμένοι εργαζόμενοι και για την έκτη πέντε (5) ειδικευμένοι εργαζόμενοι.
– Για την κατηγορία 1 επί ποινή αποκλεισμού :
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο, ISO 14001 και ISO 18001 με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα κατασκευών ή επισκευών σε ισχύ.
’δεια λειτουργίας σχετική με την επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων.
Όλες οι συγκολλήσεις που τυχόν απαιτηθούν στις επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από ηλεκτροσυγκολλητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 280:2013 το πιστοποιητικό του οποίου θα κατατεθεί.
– Για την κατηγορία 6 επί ποινή αποκλεισμού :
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για εργασίες συντήρησης και επισκευής υπερκατασκευών οχημάτων.
Ένας υπεύθυνος εξασφάλισης ποιότητας.
-Δάνεια εμπειρία τεχνοοικονομικής επάρκειας :
 Υπεύθυνη δήλωση διά της οποίας οι φορείς στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο διαγωνιζόμενος θα δεσμεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.
’δεια λειτουργίας των φορέων αυτών.
δ) Ειδικοί όροι :
– Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος/μηχανήματος.
– Ο ανάδοχος υποχρεούται :
Να τηρεί τους νόμους και τις διατάξεις που είναι σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει.
Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για φθορές ή ζημιές που προξένησε κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές ή αστυνομικές διατάξεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια του απασχολούμενου στις εργασίες προσωπικού.
Να επισκευάζει τα ακινητοποιημένα λόγω βλάβης οχήματα/μηχανήματα στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικό του προσωπικό και εργαλεία-όργανα-συσκευές και όταν η βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί άμεσα το όχημα/μηχάνημα να μεταφέρεται με δαπάνες και ευθύνη του στο συνεργείο του.
Να τηρεί καρτέλες των επισκευών και συντηρήσεων που πραγματοποιεί σε κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στη διάθεση της υπηρεσίας.
Θα εγγυάται τη διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων της ομάδας σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.
Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη-τεχνογνωσία) προς το προσωπικό του Δήμου για την επισκευή οχημάτων/μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
Να επισκευάζει και να συντηρεί τα οχήματα/μηχανήματα της ομάδας καθώς και τα μεμονωμένα μηχανικά μέρη τους.
– Στον ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα δύο τοις χιλίοις (2ο/οο) στο συνολικό προϋπολογισμό της κατηγορίας που ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης, όταν δεν καλύπτονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις :
Διαθεσιμότητα οχημάτων τουλάχιστον 80%.
Επισκευή οχήματος/μηχανήματος εντός επτά (7) ημερών ή της από κοινού συμφωνίας κατά περίπτωση.
Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής ή άρνησης παροχής υπηρεσιών.
Η ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής που αφορούν την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων και οι τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, τεύχη της οποίας διατίθενται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ.Γεωργίου Α 1 , κτίριο Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου, τηλ. 2313 317535 και από τη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.thessaloniki.gr.
17)Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. δεκάμηνης ισχύος (το ποσοστό 5% υπολογίζεται επί του προϋπολογισμού δαπάνης της υπηρεσίας για την/τις κατηγορία/ες επισκευών για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ανάδοχος), η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας επισκευών στην οποία αναδείχτηκε ο ανάδοχος.
18)Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων :
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, παρέχονται από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας, Ποσειδώνος 30 (έναντι ΜΑΚΡΟ), αρμόδιοι υπάλληλοι Ι.Καραγιάννη και Π.Βοϊδης, τηλ.2310 494545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ημερομηνία : 10-10-2014                               ΄Ωρα : 14:30 μ.μ.
19)Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών
Ημερομηνία: 17-10-2014                                ΄Ωρα : 10:00 π.μ.- 10:30 π.μ.
20)Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : εννέα (9) μήνες.
21)Διάρκεια της σύμβασης : 24 μήνες από την υπογραφή της.
22)΄Οροι για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών:
Ημερομηνία : 17-10-2014                                   ΄Ωρα : 10:30 π.μ.
23) Τόπος υποβολής προσφορών : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βασ.Γεωργίου Α΄αρ.1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος,                                           Γραφείο 020.
24) Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση προσφορών :
Διαγωνιζόμενοι ή Εκπρόσωποι αυτών.
25)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 4-9-2014.
26)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 4-9-2014.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 5205

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 5205

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ