27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔηµόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Δηµόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No3E/2017

  1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ», προϋπολογισμού (399.000,00 €) τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ µε Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 4.204,95  

 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ

 

2.706,00

 

 

ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

 

1.201,00

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

32.338,60

 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

 

59.267,50

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

 

30.669,50

 

 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

 

105.273,00

 

 

Σύνολο Εργασιών

 

235.660,55

 

 

ΓΕ+ΟΕ

 

42.418,90

 

 

Σύνολο µε ΓΕ και ΟΕ

 

278.079,45

 

 

Απρόβλεπτα

 

41.711,92

 

 

Σύνολο µε Απρόβλεπτα

 

319.791,37

 

 

Αναθεώρηση

 

1.982,82

 

 

Σύνολο µε Αναθεώρηση

 

321.774,19

 

 

ΦΠΑ 24%

 

77.225,81

 

 

Σύνολο µε ΦΠΑ

 

399.000,00

 

2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis/Tab3

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη Πέµπτη, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Τρίτη, ή µέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Πέμπτη. Εάν αυτές οι μέρες είναι αργίες, τότε οι προηγούμενές τους εργάσιμες.

 H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

  1. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 5/12/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/12/2017 ώρα 10.00 πµ η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ στις από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016  υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιµή).

  1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
    • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Α2 τάξη και άνω Οικοδομικών και στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ καθώς και σε ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα µε άρθρο 76 του Ν4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως µέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµμετοχής που ανέρχεται στο ποσό έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (6.440,00 ευρώ) , χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  2. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του έτους 2017, µε την ένδειξη: Κ.Α. 7331.63.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 30.002, µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ-ΤΠ».

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύμφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήμος Θεσσαλονίκης µε το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

H Αντιδήµαρχος Οικονοµικών

ΑΝΝΑ    ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ  

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη, την τεχνική περιγραφή τον προϋπολογισμό και άλλα αρχεία σε μορφή ZIP πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ