28.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔηµόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή...

Δηµόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και µεγάλων έργων», προϋπολογισµού δαπάνης 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ     N o 7 Ε / 2 0 1 7

  1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και µεγάλων έργων», προϋπολογισµού (200.000,00 €) διακοσίων χιλιάδων ευρώ µε Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδοµικές εργασίες 5.754,75     €
Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 112.322,62     €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 118.077,37     €
ΓΕ & ΟΕ 18% 21.253,93     €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 20.899,69     €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.059,33     €
ΦΠΑ 24% 38.709,68     €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00      €

3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί   διαγωνισµοί»   της πύλης  www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενηµερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

4. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο υπόδειγµα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

 5. Η ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 19/12/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
Η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22/12/2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

6. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος. Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

8. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

10. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιµο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία.

11. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.

12. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
12.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών στην Α2η τάξη καθώς και ενώσεις οικονοµικών φορέων σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ. 1 & 3 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστηµένα σε:

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πο- λυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

12.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης1 .
12.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

13. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύµβασης.

14. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ (3.226,00 €), χρόνου ισχύος έξι (6) µηνών και τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

15. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΛΠ-ΙΕ-ΤΑΠ.

16. Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του έτους 2017, µε την ένδειξη: Κ.Α. 7331.61.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 30.002 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Θ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΠ».
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

17. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή.

H Αντιδήµαρχος Οικονοµικών

ΑΝΝΑ    ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού, πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ορθό Τ.Ε.Υ.Δ., πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ