26.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων και Κρασπέδων για...

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων και Κρασπέδων για Άρση Επικινδυνότητας»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων και Κρασπέδων για ’ρση Επικινδυνότητας (βάση καταγεγραμμένων αναγκών)» προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) με Φ.Π.Α

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο   9 /2013

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων και Κρασπέδων για ’ρση Επικινδυνότητας (βάση καταγεγραμμένων αναγκών)» προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €)  με Φ.Π.Α και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών
173.521,10€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%
 31.233,80€
Απρόβλεπτα
(ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε)
 30.713,24€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
235.468,14€
Αναθεώρηση
    8.434,30€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%)
56.097,56€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σε ακέραια ευρώ)
300.000,00€

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης, οδός Παπαρηγοπούλου 7, 3ος όροφος, γρ. 304, (Πληροφορίες κ. Βασίλειο Μπάγα τηλ.: 2310-508 225), μέχρι και τις 01 / 08 / 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06 / 08 /2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. – 10.00 π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο Ε20 του 1ου ορόφου του κτιρίου Ε, του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α΄ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (9.30-10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία» της παρ. α΄ του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερμένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α)    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην:

Α2 τάξη, 1η (πρώτη) και 2η (δεύτερη) τάξη ανεξαρτήτως από το νομό της έδρας τους για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

β.   Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β)    Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Γ)     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον  προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Δ)     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη, στην 1η (πρώτη) και 2η (δεύτερη) τάξη ανεξαρτήτως από το νομό της έδρας τους. του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Ε)    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εννιά ΕΥΡΩ ( 4.709,00€) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Σ.Α.Τ.Α και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένων και των κρατήσεων 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α /24-8-93) και 1‰ του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/15-9-2011 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Β’

2 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3 – ΕΣΥ

4 – Προϋπολογισμός

5 – Τιμολόγιο

6 – ΤΣΥ

7 – ΣΑΥ

8 – ΦΑΥ

9 – Έντυπο οικονομικής προσφοράς

10 – ΕΤΕΠ

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ