31.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου...

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου Δ. Γούναρη της Πράξης «Ανοικτά κέντρα εμπορίου – Δ. Γούναρη, ΕΣΠΑ, ΤΠ.», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 7Ε/2021

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου Δ. Γούναρη της Πράξης «Ανοικτά κέντρα εμπορίου – Δ. Γούναρη, ΕΣΠΑ, ΤΠ.», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες 449.877,10
ΓΕ & ΟΕ (18%): 80.977,88
530.854,98
Απρόβλεπτα (15%): 79.628,23
Μερικό Σύνολο (Α) 610.483,21
Εργασίες Πρασίνου 133.489,20
ΓΕ & ΟΕ (18%): 24.028,06
157.517,26
Απρόβλεπτα (15%): 23.627,59
Μερικό Σύνολο (Β) 181.144,85
ΗΜ εργασίες: 205.544,06
ΓΕ & ΟΕ (18%): 36.997,93
242.541,99
Απρόβλεπτα (15%): 36.381,30
Μερικό Σύνολο (Γ) 278.923,29
Μερικό Σύνολο (Α)+(Β)+(Γ) 1.070.551,35
Αναθεώρηση: 58.480,91
  1.129.032,26
ΦΠΑ (24%) 270.967,74
ΣΥΝΟΛΟ: 1.400.000,00

2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998082845

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.Ε80701.00109

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 54636
Τηλ. : 2313 318453 / 2313318469
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) : https://thessaloniki.gr
E-mail : dasam@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 2313 318471

3) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 13/07/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την Παρασκευή 16/07/2021

4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης (γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α’ 1).

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που να υποστηρίζεται από (εγκεκριμένο) αναγνωσμένο πιστοποιητικό άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) υπό την αίρεση του άρθρου 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 8 του ν. 4605/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει σήμερα.

7) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εργασιών Πρασίνου και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει σήμερα.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην 1η τάξη και άνω οικονομικών φορέων, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών στην Α2 τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Πρασίνου στην Α2 τάξη και άνω οικονομικών φορέων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει σήμερα.

9) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει σήμερα, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εικοσιδύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (22.581€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12) Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (Υποέργο 1 «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου Δ. Γούναρη» της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ» με κωδικό Πράξης / MIS ΟΠΣ 5034558). {Απόφαση 4308/1470/Α3/2019 – ΑΔΑ: 6ΞΡΤ465ΧΙ8 – ΒΡΖ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης}.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί η απόφαση Δημάρχου με αρ. 39/136163/01-06-2021 (ΑΔΑ : ΩΑΧΓΩΡ5-93Ε) (ΑΔΑΜ: 21REQ008692693 2021-06-01) για την έγκριση δαπάνης και ανάληψης της πολυετούς υποχρέωσης, όπως εξειδικεύεται ως κάτωθι: Έτος 2021 – Ποσό 500.000,00€ και Έτος 2022 – Ποσό 900.000,00€, συνολικού ποσού 1.400.000,00€, η απόφαση Δημάρχου με αρ. Πρωτ. 137560/02-06-2021 (ΑΔΑ : 94Ψ3ΩΡ5-ΤΗΩ) για την έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 500.000,00€ για την εκτέλεση του έργου για τα οικονομικό έτος 2021, σε βάρος του Κ.Α. 64/7341.57.01, η απόφαση με αρ. πρωτ. 2961/Β1/744/19-05-2021 διατύπωσης θετικής γνώµης της ΕΥ∆ του ΕΠΑνΕΚ για τη δημοπράτηση του Υποέργου 1 «Αναβάθµιση δηµόσιου χώρου, ∆. Γούναρη» της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ∆. ΓΟΥΝΑΡΗ» µε κωδικό, ΟΠΣ «5034558», καθώς και η υπ’ αριθ. 4308/1470/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΡΤ465ΧΙ8-ΒΡΖ) Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

13) Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν:

α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021,

β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της, μετά την 1.9.2021,

εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 Ν. 4782/2021.

14) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

 

Εφραίμ Κυριζίδης

Για να κατεβάσετε την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ