19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Καταστήματος για...

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου» με προϋπολογισμό δαπάνης τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (345.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4 Ε / 2019

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου», προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (345.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες

ΓΕ & ΟΕ (18%):

 

Απρόβλεπτα (15%):

 

Απολογιστικά:

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%):

 

 

ΗΜ εργασίες:

ΓΕ & ΟΕ (18%):

 

Απρόβλεπτα (15%):

 

 

Αναθεώρηση:

 

Φ.Π.Α.(24%):

142.784,59€

25.701,23€

168.485,82€

25.272,87€

193.758,69€

1.200,00€

       216,00€

195.174,69€

 

  58.137,15€

10.464,69€

68.601,84€

10.290,28€

  78.892,11€

 

    4.159,01€

278.225,81€

66.774,19€

345.000,00€

2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης:
Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 546 36
Τηλ. : 231 331 8453 / 8469
Telefax : 231 331 6171
E-mail : dasam@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 231 331 8404

3) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02/07/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 05/07/2019.

4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 121 § 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 19 του ν. 4605/2019.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο 020 του Κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ), υπό την αίρεση του άρθρου 92 § 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 8 του ν. 4605/2019.

7) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην Α2η τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών στην Α1η τάξη και άνω.

9) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε (5.565,00 €) ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12) Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2019 με την ένδειξη Κ.Α.7311.30.01, Υπ.30, με τίτλο «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου ΤΠ».
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235).
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Δημάρχου με αρ. 45266/10992/5-4-2019 {ΑΔΑΜ: 19REQ004813364 2019-04-17} {ΑΔΑ: ΩΟΝΚΩΡ5-Υ86} Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση συνολικής δαπάνης 345.000,00 € για την εκτέλεση του έργου και για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 345.000,00 € για τα οικονομικά έτη 2019 – 2020 σε βάρος του Κ.Α.7311.30.01 «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου ΤΠ» της Υπηρεσίας 30 της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πηγή χρηματοδότησης: ΚΑΠ – ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

13) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

14) Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

15) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Άννα Αγγελίδου

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του έργου, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ