33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 527/10-03-2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 527/10-03-2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 527/10-03-2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994
 2. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ. ιε του Ν3812/2009.
 3. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006 (όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στις οποίες εμπίπτει η επιχείρηση)
 4. Την διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.07.2007)
 5. Το άρθρο 225 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του ν.4555/2018 σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
 6. Το 26059/10-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητική Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ)
 7. Την υπ’ αριθ. 27/28-02-2022 (ΑΔΑ:Ψ4ΙΦΟΛΩ0-ΠΔΚ) απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
 8. Την υπ’ αριθ. 512/10-03-2022 Βεβαίωση κάλυψης δαπάνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη για λόγους δημοσίου συμφέροντος να στελεχωθεί η Επιχείρηση το ταχύτερο δυνατόν με δύο (2) υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας   πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ ,στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΘΕΣEΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Υ.Ε Καθαριότητας

(πλήρους απασχόλησης – Δευτέρα – Παρασκευή )

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες

 

Για την κατηγορία Υ.Ε Καθαριότητα δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει  να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο. Να έχουν την υγεία, την αρτιμέλεια, και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει  την εκτέλεση των καθηκόντων των παραπάνω θέσεων. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). Θα συνεκτιμηθούν η ύπαρξη κάρτας ανεργίας και κοινωνικά κριτήρια. Οι επιλεγέντες ως προσληπτέοι στην ανωτέρω ειδικότητα οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη τους στο Φορέα, Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 το Ν.2190/1994.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν  την αίτηση τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε κλειστούς φακέλους:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης.
 2. Βιογραφικό.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Κάρτα ανεργίας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • Ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας , Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του Δημόσιου Τομέα εξαιτίας πειθαρχικού αδικήματος του άρθρου 17 του Ν. 3584.
 • Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki.gr και www.kedith.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη από την ημέρα δημοσίευσης της  παρούσας και συγκεκριμένα από 12/03/2022 έως 16/03/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: info@kedith.gr λόγω των υπαρχόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η παρούσα προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. και του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πρόγραμμα Διαύγεια, και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιχείρησης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης

  

Δρ Δήμητρα Ακριτίδου

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ