Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 28Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79362), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή -συντήρηση- αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 810.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

19 Φεβρουαρίου 2019 - 12:59

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-02-2019 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 15/02/2019  έως και την Δευτέρα 18/02/2019, διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινήσεων κλπ. Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών».

Ως εκ τούτου η ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 28Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79362) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή -συντήρηση- αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων ΔΘ έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 810.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά τα οριζόμενα στην από 08-02-2019 Ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθενται ως ακολούθως:

  • ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών της εν λόγω διακήρυξης,η 28η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00
  • ημερομηνία αποσφράγισης αυτώνη 6η Μαρτίου και ώρα 10.00

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 82/13-02-2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 19PROC004482380 2019-02-19) του Δήμου Θεσσαλονίκης ως αρμόδιο όργανο.

Για τα στοιχεία του διαγωνισμού, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την υπ΄αρ. 82/13-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

X