26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνάθεση εργασιών ήχο – φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου...

Ανάθεση εργασιών ήχο – φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Ανάθεση  εργασιών  ήχο – φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 144.106,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)».

Αριθ. Διακήρυξης: 69/2017

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 51988

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40

Τηλ.: 2313 317777

Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL): thessaloniki.gr.

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   από 02.02.2018 και ώρα 13:00:00

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση εργασιών  ήχο – φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 144.106,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν για ένα ή για περισσότερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του κάθε προσφερόμενου τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιηθούν πριν την συμβασιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ή ακυρωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στο συμφωνητικό και δεν θα υπάρχει καμιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του διαγωνισμού για είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Κωδικός CPV:

CPV : 79952000-2 «Υπηρεσίες εκδηλώσεων»

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Καθαρή αξία: 116.214,56 €, συν Φ.Π.Α. 24% (=27.891,50 €),δηλαδή Συνολική αξία: 144.106,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως 31/12/2018.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Όροι συμμετοχής:

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

  1. Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι)
  2. Την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της υπ΄αριθ. 69/2017 Διακήρυξης.

Τεχνική Προσφορά :

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  ΙΙ της υπ΄αριθ. 69/2017 Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες (δεν χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) και θα φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθ. 69/2017 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 69/2017 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% (= 2.320,22 €) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Αναλυτικά ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
ΤΜΗΜΑ 1-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 64,59 €
ΤΜΗΜΑ 2-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ) 48,00 €
ΤΜΗΜΑ 3-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 169,35 €
ΤΜΗΜΑ 4-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 24,00 €
ΤΜΗΜΑ 5-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 36,00 €
ΤΜΗΜΑ 6-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 140,32 €
ΤΜΗΜΑ 7-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 96,77 €
ΤΜΗΜΑ 8-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) 73,46 €
ΤΜΗΜΑ 9-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ)-53Α ΔΗΜΗΤΡΙΑ(01/09/2018 – 05/11/2018) 879,00 €
ΤΜΗΜΑ 10-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ(ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) 394,00 €
ΤΜΗΜΑ 11-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ) 48,39 €
ΤΜΗΜΑ 12-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 258,06 €
ΤΜΗΜΑ 13-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 81,04 €
ΤΜΗΜΑ 14-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 11,29 €

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   02.02.2018 και ώρα 13.00:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  26.02.2018 και ώρα 15:00:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  02.03.2018 και από ώρα 10:00-11:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)  μηνών

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές  :

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ της υπ΄αριθ. 69/2017 Διακήρυξης.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

  1. δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
  2. δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
  3. δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α., το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr,

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 5883/12-10-2017(ΑΔΑ: 6ΒΝΝΩΡ5-Ο0Τ) και 1290/08-03-2017 (ΑΔΑ:600ΥΩΡ5-ΜΣΧ) Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε   εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ